Ατομική αξιολόγηση: Ανοίγει, αύριο Πέμπτη 9/2, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Ατομική αξιολόγηση: Ανοίγει αύριο Πέμπτη η ψηφιακή πλατφόρμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Η αξιολόγηση ξεκινά από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς σε Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Πελοπόννησο και Κρήτη για τους οποίους η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης.

Με την τοποθέτηση των υπολοίπων Συμβούλων Εκπαίδευσης το προσεχές διάστημα, η διαδικασία θα υλοποιηθεί και στο υπόλοιπο της χώρας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Στην πλατφόρμα θα αρχίσουν να καταχωρίζονται τα ζεύγη αξιολογητή-αξιολογούμενου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και να αρχίσουν να καταχωρίζουν στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας, όπως τα βιογραφικά στοιχεία του αξιολογούμενου.

Θυμίχουμε ότι  η εν λόγω πλατφόρμα, τμήμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, προβλέπει την ηλεκτρονική καταχώριση βιογραφικών στοιχείων των αξιολογούμενων, της προβλεπόμενης έκθεσης αυτοαξιολόγησης, τις αποτιμήσεις του αξιολογητή κατόπιν παρακολούθησης των δύο διδασκαλιών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και την τελική αξιολογική έκθεση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου αξιολόγησης.

Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την οριστική αξιολογική κρίση του αξιολογητή του, καθώς και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της ένστασής του, μετά την εξέτασή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σε τι θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός και ποιες θα είναι οι αμοιβές και οι ποινές του

Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών, τόσο με τη διαδικασία αξιολόγησης όσο και με την ειδική ψηφιακή εφαρμογή, έχει αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό βίντεο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.youtube.com/watch?v=raGyHch8Sf8).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναφορικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης στον παρακάτω σύνδεσμο: www.minedu.gov.gr/axiologisi, ο οποίος επικαιροποιείται συστηματικά αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

Δεκαέξι (16)  Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

Ατομική αξιολόγηση: Πώς θα μπει ο εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα και πώς θα τη χρησιμοποιήσει

Οδηγίες χρήσης για τους εκπαιδευτικούς δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να εισέλθουν και να κάνουν χρήση της ψηφιακής εφαρμογής – πλατφόρμας  για την αξιολόγηση.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί:

Εισέρχονται στην ιστοσελίδα minedu.gov.gr/axiologisi για την αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Συνδέονται με κωδικούς taxisnet ή ebanking, όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του gov.gr.

Γίνεται μια επισκόπηση των στοιχείων τους.

Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο αξιολόγησης. Στην πρώτη αυτή φάση πρόκειται για το  πεδίο Α/Α1. Στο συγκεκριμένο στάδιο αναγράφεται και το όνομα του αξιολογητή, ο οποίος  πρόκειται να τους αξιολογήσει στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού, η  οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμόν  9950/ΓΔ5/2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 388).

Έπειτα συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα στοιχεία της προϋπηρεσίας του (καλό  είναι όπου αναφέρεται χρονική διάρκεια να αναγράφεται αριθμητικά).

Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα στοιχεία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης,  δηλαδή το βασικό πτυχίο διορισμού, μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), κλπ. Η καταγραφή των  στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνεται ονομαστικά. Ακολουθεί η παράθεση του σχετικού  συγγραφικού έργου και, τέλος, καταγράφονται τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική  εμπειρία. Σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει ταυτόχρονα τόσο το  πεδίο του επιμορφωτή όσο και του επιμορφούμενου, ή μόνο ένα εκ των δύο, ανάλογα με την  περίπτωση.

Στο επόμενο βήμα παρατίθενται στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό,  διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο του αξιολογούμενου.

Ατομική αξιολόγηση: Ποια στοιχεία θα βάλουν οι εκπαιδευτικοί στον ηλεκτρονικό τους φάκελο

Αντίστοιχα παρατίθενται και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του αξιολογούμενου σε  ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, ή/και τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ή  συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα.

Ο αξιολογούμενος παραθέτει στοιχεία για ποικίλες δράσεις που συμβάλλουν στην  ποιοτική αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου, που δεν έχουν καλυφθεί σε προηγούμενα  βήματα.

Στο τελευταίο στάδιο παρουσιάζεται μια προεπισκόπηση των στοιχείων που έχει  καταχωρίσει ο αξιολογούμενος. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποβολή και να εκδοθεί το  σχετικό έγγραφο, ο αξιολογούμενος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «έκδοση». 12. Με την έκδοση του εγγράφου δημιουργείται μοναδικός κωδικός εγγράφου και δίνεται η  δυνατότητα στον αξιολογούμενο να αποθηκεύσει αντίγραφο του εγγράφου. Ο  αξιολογούμενος έχει επίσης πρόσβαση στο έγγραφο αυτό μέσω της θυρίδας του στην  πλατφόρμα. Στην ίδια θυρίδα θα εμφανίζονται και οι διακριτές αξιολογικές του εκθέσεις στα  επιμέρους πεδία.

Μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης του αξιολογητή, δίνεται η δυνατότητα ένστασης  από τον αξιολογούμενο.

Επαναλαμβάνονται τα ίδια στοιχεία για την σύνδεση (επιλογή τρόπου εισαγωγής κωδικών,  αυθεντικοποίηση χρήστη, επισκόπηση των στοιχείων).

Ο αξιολογούμενος επιλέγει εν συνεχεία πεδίο αξιολόγησης, στην τελική έκθεση του οποίου  επιθυμεί να υποβάλει ένσταση.

Στη συνέχεια ακολουθεί η αιτιολόγηση της ένστασης.

Δίνεται δυνατότητα προεπισκόπησης πριν την οριστική υποβολή (η οποία  πραγματοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «έκδοση»).

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του εγγράφου.

Μετά την υποβολή της ένστασης, ο αξιολογούμενος θα λάβει απάντηση (θετική ή  απορριπτική) σχετικά στην ένσταση που υπέβαλε, μέσω της θυρίδας του.

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.