Νομοθεσία

Οι διατάξεις που θα βρείτε στο edweek.gr είναι μόνο για την ενημέρωσή σας. Αν θέλετε να κάνετε δημόσια χρήση τους θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το πρωτότυπο έγγραφο ή επίσημο αντίγραφό του.

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη κατά την ψηφιοποίηση των διατάξεων, για τυχόν λάθη στο πληροφοριακό υλικό που θα βρείτε, όπως και για αλλαγές που έχουν επέλθει σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κλπ. που παραθέτουμε στη σελίδα αυτή.

  1. Νόμος 4957/ 2022 (Α΄) Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις
  2. Ν. 4692/2020Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις
  3. Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/08-03-2007 (Φ.Ε.Κ. 449/Β/03-04-2007) Παροχή διδασκαλίας στο σπίτι σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων | Καθήκοντα Εκπαιδευτικών
  4. Ν.1566/1985, Άρθρο 11ΣΤ΄ – ΦΕΚ 1340/2002, Άρθρο 37, Π.Δ.79/2017, Άρθρο 15, Ν.4512/2018, Άρθρο 245, Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων
  5. Νόμος 4823/2021 Αρ. Φ. 136, “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
  6. Νόμος 5029 (Α’ 1-3-23) «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις
  7. Νόμος 5045/ 2023 Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις