Νομοθεσία

  1. Ν. 4692/2020Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις
  2. Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6/08-03-2007 (Φ.Ε.Κ. 449/Β/03-04-2007) Παροχή διδασκαλίας στο σπίτι σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων | Καθήκοντα Εκπαιδευτικών
  3. Ν.1566/1985, Άρθρο 11ΣΤ΄ – ΦΕΚ 1340/2002, Άρθρο 37, Π.Δ.79/2017, Άρθρο 15, Ν.4512/2018, Άρθρο 245, Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων
  4. Νόμος 4823/2021 Αρ. Φ. 136, “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις