Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά – Προβλήματα νεοδιόριστων

Ανοιχτή επιστολή για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και τα προβλήματα νεοδιόριστων.

Γράφει ο Τόδας Γεώργιος *

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

για μια ακόμη χρονιά υποδεχόμαστε με χαρά νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς καθώς και ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις σχολικές μονάδες και όχι μόνο. Τις μέρες αυτές κορυφώνεται και η αγωνία των αναπληρωτών που αναμένουν με τη σειρά τους, το που θα διοριστούν για το σχολικό έτος 2022-23. Μια «ομηρία» που κάθε χρόνο ταλαιπωρεί τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειές τους.

Θα ήθελα με την επιστολή αυτή να αναλύσουμε την κατάσταση με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε λειτουργικά κενά. Τα κενά αυτά, έχουν γίνει προσπάθειες να προσδιοριστούν, ενώ ακόμη τα σχολεία δε γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό μαθητών που θα έχουν, διότι δεν έχουν γίνει οι μετεγγραφές του Σεπτεμβρίου που αναμένουμε. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να υπάρξουν αλλαγές σε τμήματα, στα σχολεία και κατά συνέπεια, αλλαγές στα κενά και πλεονάσματα που έχουν δηλωθεί έως τώρα. Παράλληλα αναμένουμε τις ανανεώσεις εγγραφών στα ΕΠΑΛ που δεν έχουν ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2022(!!!) με συνέπεια να μην έχουν εγκριθεί τμήματα στα ΕΠΑΛ στο Β΄ και Γ΄ έτος φοίτησης.

Ας δούμε όμως ποια είναι η κατάσταση με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το 2022-23.

Συγκεκριμένα:
Α) Με βάση τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει έως τώρα από τα ΠΥΣΔΕ που έχουμε ενημέρωση, διαπιστώνουμε ότι η σειρά τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε Γενικής Παιδείας και Ε.Α.Ε. έχει ως ακολούθως:
1. Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
2. Τοποθέτηση Λειτουργικά υπεραρίθμων σε κενά που ανακοινώθηκαν
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Διάθεσης ΠΥΣΔΕ συμπεριλαμβανομένων και των μεταταχθέντων ( όπου υπάρχουν)
3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από απόσπαση εντός και εκτός ΠΥΣΔΕ.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και τέλος των αναπληρωτών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει αναφορά σε τοποθετήσεις για Συμπλήρωση Ωραρίου των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ αναφοράς τους. Αυτό πραγματικά προκαλεί ερωτήματα!!!

Β) Με βάση τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ έως τώρα, ας δούμε ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση.
Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμό: 100252/Ε2/12-08-2021 «Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών» αναφέρεται ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάταξης εκπαιδευτικών σε κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης …..
και δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών».
Διαπιστώνουμε μάλιστα ότι αναφέρεται ως σχετικό, το έγγραφο της υπηρεσιακής Υπουργού Παιδείας το 2015, με αριθμό 137644/Ε1/03-09-2015 έγγραφο ΥΠΑΙΘ «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις».
Με βάση αυτή « Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο, χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου».
Έτσι διαπιστώνουμε ότι προηγείται η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά σε σχολείο του ΠΥΣΔΕ αναφοράς, πριν από τις επόμενες τοποθετήσεις.

Ενισχυτικά αναφέρουμε ότι οι τοποθετήσεις γίνονται με βάση το ΠΔ 50/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με : το ΠΔ 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22-5-1997), το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010), το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013), το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013), το Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015), το ΠΔ 111/2016 (ΦΕΚ 193/Α/18-10-2016), το Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018), κ.α..

Με βάση το άρθρο 3 του ΠΔ 50/1996 βλέπουμε ότι γίνεται «προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής,…».

Γ) Τέλος, για τους νεοδιοριζόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) « οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996(Α’ 115) (το οποίο τροποποιήθηκε με το ΠΔ 144/1997)».

Έτσι για τους νεοδιοριζόμενους τα κριτήρια τοποθέτησης είναι: α) οικογενειακοί λόγοι ( γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, αριθμός τέκνων), β) συνυπηρέτηση και γ) εντοπιότητα.

Συνοπτικά και με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και αγωνία στην εκπαιδευτική κοινότητα με τις τοποθετήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Κυρίαρχα ερωτήματα είναι:

  • Τι θα συμβεί με όλες αυτές τις τοποθετήσεις όταν μετά τις 9 Σεπτεμβρίου θα αλλάξουν τα κενά και τα πλεονάσματα στα σχολεία;
  • Τι θα γίνει με τις πιθανές αλλαγές στα τμήματα στα σχολεία τις δευτεροβάθμιας μετά από τις μετεγγραφές και τις ανανεώσεις εγγραφών μαθητών που δεν έγιναν ως τον Ιούλιο του 2022 ( αλλαγές λειτ. υπεραριθμιών, κλπ);
  • Τι θα γίνει με τις Συμπληρώσεις Ωραρίου που δεν έχουν γίνει και όταν κάποιος/α εκπαιδευτικός θα ζητήσει να συμπληρώσει σε κενό που ήδη υπάρχει προσωρινά τοποθετημένος;
  • Ποια είναι με βάση την κείμενη νομοθεσία η σειρά με την οποία θα έπρεπε να γίνουν οι τοποθετήσεις ώστε να μην νοιώθουν πικρία οι εκπαιδευτικοί;
  • Τι θα γίνει με τους/τις εκπαιδευτικούς που λόγω των λίγων ημερών του Αυγούστου (!!!) που έγιναν οι αιτήσεις τοποθέτησης ( λειτ. Υπεράριθμοι, αποσπασμένοι εντός και εκτός, κ.α.) δεν μπόρεσαν να κάνουν αίτηση και να δηλώσουν σχολεία που επιθυμούν;
  • Ποια είναι η Θέση της ΟΛΜΕ για όλα αυτά που συμβαίνουν;. Μάλιστα όλοι μας αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό τη συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΟΛΜΕ (από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου) γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς διοίκηση στο συνδικάτο της εκπαίδευσης

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αναδείξουμε όλοι, είναι η ανεπάρκεια υποστήριξης των νεοδιόριστων στις περιοχές όπου παρουσιάστηκαν. Μαθαίνουμε ότι σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε νησιά βρίσκουν σπίτια για διαμονή για μετά τον Οκτώβριο. Όσο για το κόστος των ενοικίων αυτά είναι εξωπραγματικά για τον μισθό που θα έχουν. Το κόστος ζωής βέβαια ισχύει για όλους και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθεί τόσο μάλλον για αυτούς που για το πρώτο αυτό διάστημα θα έχουν μισθολογικά πολύ μικρές απολαβές.
Το ίδιο πρόβλημα εξεύρεσης κατοικίας θα έχουν σε λίγες μέρες και οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν σε πρώτη φάση.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
ελπίζω πραγματικά να υπάρξουν προσπάθειες συμπόρευσης ώστε να βρεθούν λύσεις που θα κάνουν τα δημόσια σχολεία περισσότερο λειτουργικά και με τους εκπαιδευτικούς ικανοποιημένους ώστε να παρέχουν απερίσπαστοι το πολύ σημαντικό έργο που μας έχει αναθέσει η ελληνική κοινωνία.
Να ξεπεράσουμε προσπάθειες αποπροσανατολισμού από τα βασικά μας προβλήματα.
Να σταματήσουμε να ζούμε σε καταστάσεις που μας θυμίζουν το «ράβε, ξήλωνε δουλειά να μη σου λείπει»!

* Ο Τόδας Γεώργιος είναι Εκπαιδευτικός – Πρόεδρος Β΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Τηλ.: 6972448882, E-mail: [email protected]

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.