Σχολεία: Όλα όσα αφορούν τη λειτουργία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:  Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) και την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας της Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης στα σχολεία

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008-ΦΕΚ 199/2008).

Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή.

Το άρθρο 6 για την Φοίτηση των μαθητών με αναπηρία προβλέπει:

1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. , με τους συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ.

Διαδικασία παραπομπής και αξιολόγησης μαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

2. Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

3. Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.
β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΑΕ παιδιών σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των ΣΜΕΑΕ ρυθμίζονται από κοινές υπουργικές αποφάσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών. Φορείς, Ν.Π.Ι.Δ., πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ. ΠΙΣ., μπορούν να παρέχουν ισότιμα με τις ΣΜΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Συμβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με βαριά νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Ε.Δ.Υ.:

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. Η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Υ.Α. 134960/Δ3 ΦΕΚ. 5009/27-10-2021 αρθ.1 ) και καθορίζεται με το άρθρο 16, ν.4823/2021 και την Υ.Α. 134960 /Δ3 ΦΕΚ. 5009/27-10-2021 αρθ.2 παρ.3.

Σύσταση ΕΔΥ:

Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
α. Τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β. Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.
γ. Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
δ. Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.
Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Πρόεδρος ΕΔΥ:

Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. είναι ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, ο οποίος:

α. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τον Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Ευθύνης ή Ε.Ε.Π., Σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας, ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες, να οριστούν οι προτεραιότητες για τον ετήσιο προγραμματισμό της Ε.Δ.Υ. να καθοριστεί το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά της, αλλά και σε όλες τις φάσεις του προγράμματος όπου παρίσταται ανάγκη.
β. Συμμετέχει στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις ή εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο, που συγκαλεί ο συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ με θέμα τον προγραμματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών του Σ.Δ.Ε.Υ.
γ. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος, ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των προτεραιοτήτων.
δ. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) για τις ανάγκες που θα καλύψει η Ε.Δ.Υ..
ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. για τη λήψη αποφάσεων.
στ. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της Ε.Δ.Υ. παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους, τα μέσα, τον χώρο και την καθοδήγηση που απαιτείται.
ζ. Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του αρχείου της Ε.Δ.Υ. και των ατομικών φακέλων των μαθητών.
η. Υπογράφει και σφραγίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και διεπιστημονικής υποστήριξης των μαθητών, τα τριμηνιαία σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας, το πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα έντυπα της Ε.Δ.Υ..
θ. Έχει την ευθύνη τήρησης του απουσιολογίου των μελών της Ε.Δ.Υ. και ενημερώνει αυθημερόν το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των μελών Ε.Ε.Π. της της Ε.Δ.Υ..
ι. Υποβάλλει, μέσω του συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. της σχολικής μονάδας και ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που
ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του,
β) την έκθεση αποτίμησης και απολογισμού της λειτουργίας της Ε.Δ.Υ. με τη λήξη του διδακτικού έτους (Υ.Α. 134960 /Δ3 ΦΕΚ. 5009/27-10-2021 αρθ.3)

Σχετική νομοθεσία:

1. Νομοθεσία-Ειδική Αγωγή https://www.minedu.gov.gr/aei-9/nomothesia-aei/1237-nomothesia/nomothesia-eid
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Όλη η τρέχουσα νομοθεσία που αφορά την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση https://www.noesi.gr/book/law/nomothesia-oli-trehoysa-nomothesiapoy-afora-eidiki-agogi-kai-ekpaideysi
3. Εκπαιδευτική Κλίμακα https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh

Πηγή: Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ανατολικής  Αττικής

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.