Πρότυπα-Πειραματικά: Από σήμερα οι αιτήσεις των σχολείων

Πρόσκληση προς τα δημόσια σχολεία που επιθυμούν να γίνουν πρότυπα ή πειραματικά, σε συνέχεια της προηγούμενης που είχε ανακοινωθεί στις 26 Φεβρουαρίου, δημοσιοποίησε  η υφυπουργός παιδείας κ. Ζέττα Μακρή.

Αναλυτικά η πρόσκληση

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) σε όλη την επικράτεια κ α λ ε ί:

Α) τις ενδιαφερόμενες δημόσιες σχολικές μονάδες να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό τους ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και

Β) τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων, που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 έως και Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Ο Διευθυντής/ρια ή ο Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό της ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Α’». Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α’ και συνοδεύεται από: α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας αα) στο δίκτυο των Π.Σ. ή αβ) στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ. ή αγ) σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις, β) Βεβαίωση, η οποία αναφέρει την πράξη του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με την οποία ελήφθη η απόφαση για την υποβολή της εν λόγω αίτησης και γ) Έκθεση/φόρμα σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Β’»

2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Γ’». Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α’ και συνοδεύεται από:  α) Επιστολή-παρουσίαση των λόγων που αιτείται την ένταξη της σχολικής μονάδας αα) στο δίκτυο των Π.Σ. ή αβ) στο δίκτυο των ΠΕΙ.Σ. ή αγ) σε οποιοδήποτε από τα δύο (2) δίκτυα, έως τριακόσιες (300) λέξεις και β) Έκθεση/φόρμα σύμφωνα με το «Υπόδειγμα Δ’».

3. Οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 και τα συνοδευτικά αυτών έντυπα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: protocol@minedu.gov.gr και οι αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), για την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου τους και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων, με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση. Με την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων που δηλώνονται στην έκθεση/φόρμα, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β΄ και Δ΄, οι Διευθυντές/ριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιστοίχως, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας πρόσκλησης αποκτούν πρόσβαση, μετά από προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνουν από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δικτυακό χώρο, στον οποίο αναρτούν σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείων .pdf – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ΄ έως ιβ της παρ. 1΄ του άρθρου 4 της αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021 (AΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗΔ07) (Β΄776) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους Διευθυντές/ριες ή τους Προϊσταμένους/ες, και γ΄ και ι΄ έως ιβ’ της παρ. 1΄ του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης για τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο δικτυακό χώρο του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται μόνο τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που δηλώθηκαν στην έκθεση/φόρμα του πρώτου εδαφίου.

Η ανάρτηση των δικαιολογητικών γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χαρακτηρισμού σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, ήτοι από 24 Μαρτίου 2021 έως και 21 Απριλίου 2021.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ Π.Σ. Ή ΠΕΙ.Σ. ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 4 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) (Β΄776) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία δηλώνονται στην έκθεση/φόρμα κατά την υποβολή της αίτησης χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, περιλαμβάνονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 22631/Δ6/26-2-2021 (ΑΔΑ: 60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) (Β΄776) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ Π.Σ. Ή ΠΕΙ.Σ.

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ της παρούσας, το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάζει τις αιτήσεις στην Δ.Ε.Π.Π.Σ. ταξινομημένες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αιτιολογημένη εισήγηση για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαβιβάζει την εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Το Ι.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη σχετικά με την εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., την οποία υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο και την πρόκληση

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.