Πανεπιστήμιο Sapienza: Δωρεάν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Νεοελληνικών Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Sapienza στη Ρώμη προσφέρει δωρεάν Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Νεοελληνικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Η Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας υπάγεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης Sapienza.

Υπεύθυνος Έδρας: Χρήστος ΜπιντούδηςΔιδάσκαλος της ελληνικής: Πασχάλης ΕυθυμίουΕπί συμβάσει ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό: Francesca Zaccone

Νεοελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza

Γενικές πληροφορίες: Η Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τη δεκαετία 1930. Υπηρέτησαν κατά το παρελθόν οι Γεώργιος Ζώρας, Άλκηστις Πρωΐου, Paola Maria Minucci. Υπεύθυνος της Έδρας από το 2018 είναι ο Χρήστος Μπιντούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα νεοελληνικών, ελληνικής γλωσσολογίας, λογοτεχνίας και μεταφρασεολογίας, καθώς και εργαστήρια μετάφρασης από την ελληνική στην ιταλική γλώσσα.

Ιταλομάθεια: Για την εγγραφή στα ιταλόφωνα προγράμματα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Ρώμης Sapienza, απαιτείται γνώση της ιταλικής σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ.

Για το αγγλόφωνο πρόγραμμα Classics στο οποίο οι νεοελληνικές σπουδές συμμετέχουν, βλ. εδώ.

Ελληνομάθεια: Για τις προπτυχιακές σπουδές δεν απαιτείται ελληνομάθεια. Για τις μεταπτυχιακές σπουδές απαιτείται γνώση της νέας ελληνικής σε επίπεδο B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας απαλλάσσονται από τα ετήσια μαθήματα Πρακτικής της νεοελληνικής και τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις σε αυτά τα μαθήματα.

Νεοελληνικές σπουδές στη Sapienza (Τριετή Προπτυχιακά Προγράμματα)

1. Γλώσσες, Πολιτισμοί, Λογοτεχνίες, Μετάφρασηhttps://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/31813/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/31813/programmazione

2. Σπουδές Γλωσσικής και Διαπολιτισμικής Διαμεσολάβησης: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/29950/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/29950/programmazione

3. Τουριστικές σπουδές: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30432/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30432/programmazione

Νεοελληνικές σπουδές στη Sapienza (Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)

1. Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Μεταφραστικές Σπουδέςhttps://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30435/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30435/programmazione

Προγράμματα σπουδών στα οποία οι Νεοελληνικές σπουδές είναι κατ’ επιλογή μάθημα

1. Κλασικές Σπουδές (ιταλόφωνο): https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/29946/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/29946/programmazione

2. Classics – Αρχαίος Πολιτισμός και Λογοτεχνία (αγγλόφωνο): https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30787/home
Πρόγραμμα Σπουδών: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30787/programmazione

Μαθήματα Νεοελληνικής γλώσσας και Νεοελληνικών σπουδών στη Sapienza

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διδασκόμενα μαθήματα Νεοελληνικών σπουδών βλ. εδώ

Για τα μαθήματα Νεοελληνικής γλώσσας που προσφέρονται στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου βλ. εδώ

Εγγραφή στα προγράμματα Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Sapienza

Πηγή: Sapienza Γραμματεία για Ξένους φοιτητές

A. Εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών

Είναι δυνατόν να γίνει εγγραφή σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Έδρας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μέσα στα όρια των προθεσμιών που προβλέπονται από τα αρμόδια όργανα και τον γενικό Κανονισμό σπουδών του Πανεπιστημίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές για ξένους φοιτητές βλ. εδώ

B. Κατάλογος με απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στα προγράμματα νεοελληνικών σπουδών της Sapienza

1. Αριθμός μητρώου φοιτητή (Numero di matricola) που μπορεί να αποκτηθεί με εγγραφή στο σύστημα του Πανεπιστημίου Infostud στην παρακάτω στοσελίδα: https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου μεταφρασμένη επίσημα στα ιταλικά, με σφραγίδα Χάγης, με Αναγνώριση απολυτηρίου λυκείου (Dichiarazione di valore), από τα σχετικά γραφεία Προξενείου ή Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα. Ο τίτλος πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον 12 ετών

3. Επίσημη μετάφραση και απλό αντίγραφο του τελικού τίτλου πανεπιστημιακής μόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παραπάνω σημείο 2*

4. Μία επικυρωμένη φωτοτυπία και ένα απλό αντίγραφο του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ακαδημαϊκή αρχή που έδωσε τον τίτλο η οποία πρέπει να αναφέρει την αναλυτική βαθμολογία, μεταφρασμένη και επικυρωμένη με σφραγίδα της Χάγης από τις σχετικές ιταλικές διπλωματικές αρχές (Προξενείο ή Πρεσβεία)*

5. Μία φωτοτυπία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όλων των μαθημάτων, με αναφορά στον αριθμό των διδακτικών ωρών για τις θεωρητικοπρακτικές που προ βλέπονται για την απόκτηση του πτυχίου, με γνήσια σφραγίδα του Πανεπιστημίου και με επίσημη μετάφραση στην ιταλική*

6. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

7. Φωτοτυπία άδειας παραμονής (δεν απαιτείται για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπου θα αναφέρεται ο λόγος έκδοσης του εγγράφου. Σε περίπτωση που η Άδεια παραμονής βρίσκεται υπό ανανέωση, πρέπει να κατατεθούν η φωτοτυπία της Άδειας παραμονής που έχει λήξει, η ταχυδρομική απόδειξη και μία Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για την αιτιολόγηση της ανανέωσης της Άδειας παραμονής

8. Φωτοτυπία της Άδειας παραμονής για λόγους σπουδών (δεν απαιτείται για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

* Πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στα σημεία 3, 4, 5 μόνο: Α. όσοι αιτούνται την αξιολόγηση πανεπιστημιακών σπουδών που αποκτήθηκαν εκτός Ιταλίας, Β. όσοι ενδιαφέρονται για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Laurea Magistrale).

Υποτροφίες για τους φοιτητές της Sapienza

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Sapienza παρέχει μια σειρά υποτροφιών στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα σπουδών της. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ.

Επικοινωνία
Χρήσιμες διευθύνσεις Sapienza

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.