Οδηγός νεοδιόριστων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί

Το edweek.gr εύχεται σε όλους τους νεοδιόριστους συναδέλφους εκπαιδευτικούς καλή σταδιοδρομία. Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνουμε για τα βήματα που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών, για τη διαδικασία τοποθέτησης και τον υπολογισμό των μορίων καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί – Νομοθετικό πλαίσιο

Α. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υπηρετήσουν δύο χρόνια την οργανική τους θέση πριν να έχουν το δικαίωμα για απόσπαση/μετάθεση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις (ειδικές κατηγορίες) που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να την πάρουν, εφόσον το κρίνει το αρμόδιο όργανο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Έχουν δικαίωμα για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ όλοι οι συνάδελφοι από τον 2ο χρόνο.

Δυνατότητα απόσπασης εκτός της περιοχής διορισμού έχουν οι νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4653/2020, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

Ειδικές κατηγορίες

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Ειδικές κατηγορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4653/2020, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005.

Β. Μετά τα δύο χρόνια κρίνονται αξιολογικά με σκοπό να μονιμοποιηθούν, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση. Σε περίπτωση μη αξιολόγησης η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από δύο χρόνια.

Γ. Τον πρώτο χρόνο βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά με κριτήρια οικογενειακά, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που αφορούν στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Δ. Τον δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η οριστική τοποθέτησή τους, σύμφωνα με μονάδες συνθηκών διαβίωσης, όπως μόρια σχολείων, προϋπηρεσία, κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια κλπ.).

Ε. Η μισθοδοσία ξεκινάει από την ημέρα της ορκωμοσίας, ενώ ο μισθός του νεοδιόριστου, το πρώτο έτος διορισμού με μηδενική προϋπηρεσία είναι 737 ευρώ. Σε αυτά προστίθενται τα μισθολογικά κλιμάκια του κάθε συναδέλφου και αυτή η διαδικασία συνήθως τελειώνει μέχρι τα Χριστούγεννα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρώτα δύο χρόνια που υπηρετεί ως δόκιμος, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις στους μισθούς (1 μισθός δια 12 τον πρώτο χρόνο και 1 μισθός δια 24 τον δεύτερο).

Ζ. Πότε παρουσιάζονται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακολουθεί νέα ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνονται οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών

Τα βήματα που ακολουθούν:

Οι νέες προσλήψεις καταχωρούνται στα μητρώα ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ υποχρεούνται να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη του διορισμού τους

Για κάθε εκπαιδευτικό που πρόκειται να διοριστεί, απαιτείται ο αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΔ (στοιχεία που συλλέγονται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) και ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. (Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς νεοδιόριστων)

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα κληθούν να καταχωρήσουν στο σύστημα απογραφής (https://apografi.gov.gr/) τους διοριστέους , οι οποίοι διορίζονται στην αντίστοιχη Διεύθυνσή τους και στη συνέχεια να αποστείλουν/επιστρέψουν συνημμένα αρχεία excel με τα ζητούμενα στοιχεία (δηλ. τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ) για όλους τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στις περιοχές της αντίστοιχης Διεύθυνσής τους

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε χρόνο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας για να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Προσωρινή Τοποθέτηση

Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

1) Αρχικά καταγράφονται και μετρούνται τα μόρια από τα οικογενειακά κριτήρια (γάμος, παιδιά), τα οποία είναι σταθερά και δεν αλλάζουν.

2) Έπειτα καταγράφονται η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα, χωρίς όμως να περαστούν τα μόρια! Ο εκπαιδευτικος παίρνει τα 4 μόρια μόνο στον δήμο που έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και όχι σε όλο τον νομό.

3) Στις 2 τελευταίες στήλες καταγράφεται η συνολική προϋπηρεσία σε μήνες και ημέρες.

Όταν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι ισοβαθμούν στα οικογενειακά κριτήρια προηγείται αυτός που έχει συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα. Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται αυτός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αν ισοβαθμούν και στην πραγματική προϋπηρεσία, προηγούνται αυτοί με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολείων. Τέλος, αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία, προηγείται αυτός που είναι υψηλότερα στο ΦΕΚ διορισμού.

* Για να λάβει κάποιος τα μόρια της εντοπιότητας, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης.

** Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην προϋπηρεσία, αν οι μέρες είναι πάνω από 15 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ κάτω απο κάτω απο 15, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω! Πχ 9 μήνες 02 ημερες και 9μηνες 14 ημερες ισοβαθμουν!

Στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά κατά της έναρξη της σχολικής χρονιάς στις οποίες προβαίνουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προηγούνται:

1, οι υπεράριθμοι
2. αμέσως μετά οι νεοδιόριστοι με όσους είναι στη διάθεση και
3. τελευταίοι, οι αποσπασμένοι και αυτοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης που αναφέρουμε παραπάνω. Ακολούθως τα κενά σε ειδικά σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Οι τελευταίοι του πίνακα νεοδιόριστων τοποθετούνται υποχρεωτικά στα κενά ειδικών σχολείων, έως ότου να καλυφθούν όλα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (Ν. 4692/2020, άρθρο 48).

Πώς υπολογίζονται τα μόρια Προσωρινής Τοποθέτησης

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι (4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά)
γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα (4 μόρια)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά Πρόσληψης

Εκτύπωση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχει μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ.

Δελτίο Απογραφής εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών.Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Φωτοτυπία αποδεικτικού ξεχωριστά για το καθένα: α) Α.Φ.Μ από Taxisnet β) Α.Μ.Κ.Α γ)Α.Μ.ΙΚΑ

Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα. Στην περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία, ο /η εκπ/κός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης.

Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων. Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθείτε). (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.

Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:

– Γνωμάτευση από Παθολόγο
– Γνωμάτευση από Ψυχίατρο

Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ.

Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία).

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικές και μη με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία).

Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων πανεπιστημίων ή μή) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Υπαλλήλου/Συζύγου

Δικαιολογητικά Μισθοδοσίας – Μισθολογικά νεοδιόριστου

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να διευκρινισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν μερικώς από τον κατάλογο των δικαιολογητικών που παρουσιάζουμε.

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.