Νέο σχολείο | Πολλαπλό βιβλίο: Αξιοποίηση και χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Νέο σχολείο: Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Εκπαίδευση, από τον Σεπτέμβριο του 2021 καθιερώνεται η επιλογή διδακτικού βιβλίου σε κάθε μάθημα που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το «πολλαπλό» βιβλίο:

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, μεταξύ των εγκεκριμένων συγγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης που θα δημιουργηθεί από το ΙΕΠ.

Μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων τα σχολεία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ήδη εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή μη επιλογής, η επιλογή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Επιπλέον, με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Παιδείας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσμία εντός της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή τους, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού βιβλίου.

Αναφερόμενος στο πολλαπλό βιβλίο ο πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου, είπε ότι προσπαθούμε να φύγουμε από ένα μοντέλο βιβλίο-κεντρικό, για να περάσουμε σε ένα μοντέλο προσέγγισης της σχολικής γνώσης που είναι γνωσιοκεντρικό και κριτικό. Επισήμανε επίσης ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την παραγωγή των νέων βιβλίων, θα είναι περίπου δύο χρόνια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021:

Άρθρο 84

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τύπων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, όπως και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας.

2. Συστήνονται και λειτουργούν Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β) στα οποία εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διδακτικών βιβλίων. Το Μ.Δ.Β. οργανώνεται σε Υπομητρώα, στα οποία αντιστοιχούν τα μαθήματα που διδάσκονται σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για κάθε διδακτικό βιβλίο που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β., δίδεται μοναδικός κωδικός ένταξης και παρακολούθησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., είναι δυνατή η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. τα οποία ήδη διατίθενται σε όλους τους τύπους σχολείων, κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Προγράμματα Σπουδών.

4. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της ανάπτυξης του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. αποτελεί αρμοδιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β, ο αριθμός των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 85

Επιλογή διδακτικών βιβλίων

1. Καθιερώνεται η δυνατότητα επιλογής διδακτικού βιβλίου σε κάθε μάθημα που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από την κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα σε αυτή. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων πραγματοποιείται μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 79, εφόσον αυτά είναι περισσότερα του ενός για το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση που  υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή μη επιλογής, η επιλογή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρίζει άμεσα τις αποφάσεις επιλογής διδακτικού βιβλίου σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δημιουργείται και λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Τα διδακτικά βιβλία που επιλέγονται από το σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τυπώνονται και διανέμονται σε αυτές από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23  του ν. 3966/2011 (Α’ 118).

3. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να χρησιμοποιούν, παράλληλα με το διδακτικό βιβλίο που έχει διανεμηθεί στην οικεία σχολική μονάδα, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή και των ψηφιακών αντικειμένων τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 79.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσμία εντός της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή του, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 2 καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού βιβλίου.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας και τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β) του άρθρου 79, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ήδη εγκεκριμένα προς χρήση από αυτές διδακτικά βιβλία.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε για το «πολλαπλό» βιβλίο

Σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των βιβλίων: Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους τα προγράμματα σπουδών, θα έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο ψηφιακό υλικό, θα έχουν στη διάθεσή τους σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των βιβλίων σε κάθε αντικείμενο και βεβαίως, θα έχουν την ευχέρεια στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου να επιλέξουν το χάρτη του βιβλίου που κρίνουν εκείνοι ως κατάλληλο, για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής πράξης.

Πώς θα γίνεται η επιλογή του βιβλίου: Ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου, επιλέγουν το βιβλίο που αντιστοιχεί στα δεδομένα της ειδικότητάς τους.

Το ερώτημα, εάν επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της προηγούμενης χρονιάς, για την επόμενη χρονιά. Και τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά και αυτοί ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες της τάξης.

Άλλωστε, δεν είναι το σύνολο του εκπαιδευτικού δυναμικού, που μετακινείται από σχολείο σε σχολείο.

Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που μετακινείται, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του σχολικού δυναμικού, υπηρετεί τον επόμενο και τα επόμενα χρόνια στο ίδιο σχολείο.

Ποιος θα γράφει τα βιβλία: Η πρόσκληση του Ι.Ε.Π., απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Απευθύνεται, δηλαδή, συγκεκριμένα σε συγγραφικές ομάδες εκπαιδευτικών, απευθύνεται σε Ερευνητικά Κέντρα, απευθύνεται σε Πανεπιστήμια, απευθύνεται σε εκδοτικούς οίκους, απευθύνεται σε όποιον ενδιαφερόμενο έχει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις να συγγράψει σχολικό βιβλίο. Αυτά τα βιβλία, θα υποβληθούν στο Ι.Ε.Π.. Στην συνέχεια θα υπάρξουν ανεξάρτητες πολυπληθείς επιτροπές κατανεμημένες σε ειδικότητες, οι οποίες θα αποτελούνται από πανεπιστημιακούς και από εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα βιβλία, αν μπορούν να καταταγούν στην κατηγορία του εγκεκριμένου εγχειριδίου.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.