ΦΕΚ: Υποχρεωτικός ο Εσωτερικός κανονισμός σε όλα τα σχολεία – Τι θα προβλέπει

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζωής Μακρή για τους βασικούς άξονες και το περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού που είναι υποχρεωμένες να έχουν οι σχολικές μονάδες από το σχ. έτος 2020-2021 
Τα βασικά σημεία

Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των με λών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική  ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται  σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον  ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του  αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με  την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του  αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του  Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών  και των γονέων/κηδεμόνων.

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού – Οι κεντρικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού 

  • Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό. 

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο  σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση από τελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν  από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται  με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των  προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη  τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής  ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους.  Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων,  χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ.  ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να  παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

  • Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους  της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από  τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη  σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια,  πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα  την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των  φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς  όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια  της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση  και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη  η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και  των δικαιωμάτων του παιδιού.

  • Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και  αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του  θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος  σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προ ώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του  Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

  • Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής  και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση  δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές  δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά  προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες  και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι  αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

  • Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων 

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον  Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων  όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που  δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο  μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας,  ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. 6.

  • Ποιότητα του σχολικού χώρου 

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι  η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού  χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας,  κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον  οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.  Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές  του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια  στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.  Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή  και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα  του ή τον ίδιο.

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις  βελτίωσης 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των  μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται  στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου  και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.  Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις  σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή  του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό  στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση  της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο  πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για  να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από  τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από  τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον  Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από  τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου,  σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και  την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με  όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα  σχολικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός  ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

  • Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο, εδώ.

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.