Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη γενική αγωγή: Έρχεται η ώρα της κατανομής

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή σε απάντησή της στη Βουλή ξεκαθάρισε σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ότι αναμένεται η έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Σύμφωνα με απάντηση της υφυπουργού στη Βουλή, σε σχετική αναφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τόνισε επίσης ότι επίκειται η έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Οι διορισμοί αυτοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019.

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

H απάντηση της υφυπουργού Παιδείας στην αναφορά: 

Για την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας παιδείας στη χώρα μας, το Υ.ΠΑΙ.Θ. δρομολόγησε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κάλυψη παγίων αναγκών σε εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υφίστανται σε δημόσιες σχολικές μονάδες. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, πραγματοποιούνται διορισμοί τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Σχετικά με τους διορισμούς μόνιμου Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, με το ΦΕΚ 241/Γ΄/09-03- 2020 ολοκληρώθηκαν οι διορισμοί των 1040 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ/25-4- 2019) του ΑΣΕΠ.

Επίσης, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ 1289/τ.Γ΄/19-8-2020) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», διορίστηκαν 3.445 εκπαιδευτικοί (1.817 στην Πρωτοβάθμια και 1.628 στη Δευτεροβάθμια) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στον προγραμματισμό μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σημειώνεται, ότι έχει εκδοθεί η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω διορισμοί προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 62 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4589/2019, ενώ επίκειται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων εκπαιδευτικών που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν. 1566/1985 (Α΄167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις.

Σχετικά με το ζήτημα των μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών των εν λόγω ειδικοτήτων, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του κεφ. Ε΄ του ν.4589/2019 (Α΄13), έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης της 2ΓΕ/2019 προκήρυξης (ΦΕΚ 46/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) για τους υποψήφιους εκπ/κούς κλάδων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι των εν λόγω ειδικοτήτων. Από τους πίνακες αυτούς, και μέχρι την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, για το τρέχον σχολικό έτος, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του αρ. 63 του ν. 4589/2019. Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους της Γενικής Εκπαίδευσης, όλων των κατηγοριών, αναμένεται η ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και η έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, από τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μονίμων (παρ. 1 άρθρου 62 ν.4589/2019). Αναφορικά με το ζήτημα της κατανομής των θέσεων μόνιμων διορισμών ανά εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα, θέτουμε υπόψη ότι κατά το προκαταρκτικό διάστημα της έκδοσης της απαραίτητης ΚΥΑ (παρ. 2 του άρθρου 62 ν.4589/2019), με την κατανομή των διορισμών, μεταξύ άλλων, για τις ειδικότητες ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, θα καταγραφούν οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

Αναφορικά με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής (Αισθητική Αγωγή) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν όσα ορίζονται στο εδάφιο 7 του άρθρου 11 του ΠΔ79/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.». Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 425/2020 Απόφασή του απέρριψε την από 10 Νοεμβρίου 2017 αίτηση του σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων» και λοιπών ενδιαφερόμενων, με την οποία επιδιώχθηκε να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. 79/2017 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 109/1.8.2017) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106696/Δ2/25-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου», διδάσκονται μαθήματα που αφορούν στη Θεατρική Αγωγή. Επίσης, ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 148262/Δ2/10-09-2018 Υ.Α. (Β΄ 4077) με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων», σύμφωνα με την οποία τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106689/Δ2/18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου», το μάθημα «Θέατρο» διδάσκεται μια ώρα την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου.

Περαιτέρω, παρατίθενται πίνακες με τις συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών για τις ειδικότητες ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης, του κλάδου ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι 5-3-2021 :

Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των διαδικασιών του Υπουργείου έχει ως αποκλειστική μέριμνα την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων και των εγκεκριμένων πιστώσεων.

Διαβάστε ακόμα:

Κεραμέως: Πρώτη μας προτεραιότητα οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.