Αξιολόγηση σχολείων: Τα πώς και τα γιατί της απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες

Απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων κήρυξε η  ΟΛΜΕ, και με ανακοινωθέν καλεί :

  • Τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία – αποχή , απέχοντας από κάθε διαδικασία που προβλέπεται στην σχετική Υ.Α.
  • Τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές/τριες σχολείων, Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση της ΟΛΜΕ και να συμμετάσχουν στην απεργία – αποχή
Τα πώς και τα γιατί της απεργίας-αποχής, από τον  Ξενέλη Γεώργιο, Πρόεδρο ΕΛΜΕ Κιλκίς

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την υλοποίηση της απόφασης  της ΟΛΜΕ  για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 καθώς και από την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»

  1. Γιατί ανακοινώθηκε τώρα η απόφαση της ΟΛΜΕ για την απεργία-αποχή για την αυτοαξιολόγηση.

Την 5 Σεπτεμβρίου, η γενική Συνέλευση των προέδρων της ΟΛΜΕ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ της ΟΛΜΕ να καταθέσει εξώδικο για απεργία- αποχή από την αυτοαξιολόγηση, εφόσον εκδοθεί από το ΥΠΑΙΘ η ΥΑ, σύμφωνα με τις υποδείξεις των νομικών. Η Υ.Α Αριθ. 6603/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 140/Β/20-1-2021 εκδόθηκε  20/1/2021 και το εξώδικο της ΟΛΜΕ κατατέθηκε   8/02/2021.

  1. Είναι νόμιμη η απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση;

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

  1. Είναι υποχρεωμένοι οι Διευθυντές/ντριες να συγκαλέσουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για την αυτοαξιολόγηση;

Ναι: Υ.Α.6603/ΓΔ4/2021  Άρθρο 10.2. Η ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους διευθυντές, τις διευθύντριες, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.

  1. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι Εκπαιδευτικοί;

 Η ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς – μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)

Η δήλωση αυτή  όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή), η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικώνπαρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και αποχωρούν από την διαδικασία.

-Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωριστεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

  1. Έχει ξανασυμβεί η απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση;

-Η ΑΔΕΔΥ με την υπ’ αριθ. πρτ. 231/16-07-20 αποφάσισε ότι η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση συνεχίζεται.

ΟΛΜΕ το 2014-2015 είχε αποφασίσει απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση.

  1. Η ΟΛΜΕ το 1997, στο 8ο Συνέδριό της, είχε αποφασίσει να δεχτεί την αυτοαξιολόγηση ως παράγοντα βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

Η απόφαση της ΟΛΜΕ το 1997 αναφέρεται για εσωτερική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Στην ΥΑ. 6603/ΓΔ4/2021  αναφέρεται ότι εμπλέκονται στην αυτοαξιολόγηση οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕΚΕΣ) και το ΙΕΠ, επομένως έχουμε εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

  1. Είναι «ακίνδυνη» διαδικασία η αυτοαξιολόγηση;

Οι εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που πρέπει να δικαιολογεί τον κάθε δείκτη, ανοίγοντας το δρόμο για την «ενοχοποίηση» των σχολείων με βάση ακόμα και τις βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών, παραβλέποντας κάθε κοινωνικοοικονομικό παράγοντα που επηρεάζει τις μαθητικές επιδόσεις.

Απαιτείται αξιολόγηση και για την ανάληψη «επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου» εναποθέτοντας την ευθύνη της επιμόρφωσης στην ίδια τη σχολική μονάδα και τον εκπαιδευτικό, και απαλλάσσοντας από αυτήν το ΥΠΑΙΘ.

  1. Η Τράπεζα θεμάτων έχει σχέση με την αυτοαξιολόγηση;

Η Τράπεζα θεμάτων είναι ένα εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση. Εάν οι μαθητές  έχουν κακές επιδόσεις –Το 2014 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά είχαμε τραγικά αποτελέσματα δηλαδή , ενώ συνήθως  κρίνεται  μετεξεταστέο το 4% των μαθητών, με την τράπεζα θεμάτων  το συγκεκριμένο ποσοστό άγγιξε το 24%. – τότε υπεύθυνος θα είναι ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα. Το ΥΠΑΙΘ δεν θα έχει καμιά ευθύνη για την καθυστερημένη κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό κ. ά.

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

 

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.