Νέο ΦΕΚ για τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία

Νέο ΦΕΚ περιλαμβάνει τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τις «αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), τέως Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α.Δ., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α’, Αθήνας Β’, Αθήνας Γ’, Αθήνας Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο.

β) Από τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετεί στην Π/θμια ή στη Δ/θμια Εκπαίδευση), ως Α’ Αντιπρόεδρο, ή, σε περίπτωση, που αυτός δεν υπάρχει, από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στην ίδια ή σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του υπηρετούντος σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που προκαλούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βαρύνουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης.

γ) Από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β’ Αντιπρόεδρο.

δ) Από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επιτροπή, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου, ή, σε περίπτωση
που αυτός δεν υπάρχει, από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αν υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ορίζεται εκείνος που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία. Ο ορισμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής όμορης Περιφερειακής Διεύθυνσης ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του ως μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης. Αν δεν είναι δυνατή η σύμφωνα με τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθήκοντα μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη Ο.Ε.Σ.Α.Δ..

Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, θα μετέχουν εναλλάξ ανά σχολικό έτος στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης αρμοδιότητας τους. Σε περιπτώσεις που ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 11 είναι αρμόδιος σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις, θα μετέχει σε μία εκ των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητας τους με δική τους επιλογή. Ευνόητο είναι ότι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής, αν και θα μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α.Δ., θα μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την Περιφέρεια αρμοδιότητας τους και να μετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Από δυο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου Π Ε 11 (Φυσικής Αγωγής).

στ) Από δυο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) που υπηρετούν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής).

η) Από έναν εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Γραμματέα της Επιτροπής και μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π. μπορεί να εκτελεί ένας εκ των β), ε), στ), η) ή ένας εν ενεργεία Διοικητικός ή Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 190677/Δ5/ 10.11.2016 (Β’ 3754) υπουργική απόφαση.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.