ΙΕΠ: Τα πρώτα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων

Το ΙΕΠ δημοσιοποίησε τα πρώτα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιευτεί καμία γενική έκθεση συμπερασμάτων που να δίνει μια εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται με την αξιολόγηση στα σχολεία.

Αναλυτικά η πρώτη έκθεση του ΙΕΠ για την αξιολόγηση των σχολείων

Η πρώτη, ολοκληρωμένη, εφαρμογή του συστήματος για την αξιολόγηση:

• έλαβε χώρα σε μια δύσκολη, απαιτητική χρονιά λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων (covid-19) αλλά και της εισαγωγής πολλαπλών εκπαιδευτικών αλλαγών/ καινοτομιών

• συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τα εκπαιδευτικά σωματεία.

Τα παραπάνω:

α) δυσκόλεψαν την κατανόηση των βασικών παραδοχών και στοχεύσεων της εσωτερικής αξιολόγησης,

β) παρεμπόδισαν σε κάποιο βαθμό την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων να ανταποκριθούν:

– στις τυπικές υποχρεώσεις (τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ορθή υποβολή των  εκθέσεων) αλλά και

– στην ουσιαστική αξιοποίηση των αξιολογικών διαδικασιών προκειμένου να  βελτιώσουν, συλλογικά και στοχευμένα, πτυχές του παρεχόμενου εκπαιδευτικού  έργου.

Παρόλα αυτά ….

• επετεύχθη σε σημαντικό βαθμό το βασικό ζητούμενο της πρώτης εφαρμογής:

Τα σχολεία, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, φαίνεται ότι μπήκαν σε διαδικασία προβληματισμού και αναζήτησης. 

Θετικά σημεία της διαδικασίας:

ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ:
– εκπαιδευτικών της ίδιας σχολικής μονάδας
– εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών  σχολείων
– σχολείων και Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης
– εκπαιδευτικών και άλλων φορέων (π.χ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κ.ά.)

δημιουργία αφετηρίας για διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών

✓ αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων και προσπάθεια επίλυσής τους με επαναπροσδιορισμό στόχων και ενεργειών

Υλοποίηση Σχεδίων  Δράσης

Οι σχολικές μονάδες ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον 2ο πυλώνα της εσωτερικής αξιολόγησης – ΣΔ

ποικιλία στόχων & εκπαιδευτικών πρακτικών

στοχευμένες προσπάθειες αντιμετώπισης συγκεκριμένων ενδοσχολικών προβλημάτων.

κουλτούρα αναζήτησης και καινοτομίας – σταδιακή διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης ανάδειξη της αξίας της έγκαιρης θέσπισης συγκεκριμένων στόχων, χρονοδιαγράμματος και διαμόρφωσης πλαισίου εφαρμογής, για την επιτυχία μιας δράσης

ανάπτυξη σχέσεων ευθύνης & συνεργασίας – ανάδειξη οργανωμένων συλλογικών διαδικασιών

Οι σχολικές μονάδες εντόπισαν τους άξονες που έχρηζαν βελτίωσης και, λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο αλλά και διαθέσιμο υλικό επιμορφωτικών συναντήσεων, προχώρησαν σε διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοβελτίωσής τους.

Θετικές προεκτάσεις:

Στην πλειονότητα των ομάδων των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκε κλίμα συνεργασίας, διαλόγου και δημιουργικού προβληματισμού, ενισχύοντας τις σχέσεις και αναδεικνύοντας καινούριες δυναμικές των σχολικών μονάδων.

Αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας ως μία επαγγελματική σχέση που περιλαμβάνει ισοτιμία και αποδοχή. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίστηκαν ως παιδαγωγικές προκλήσεις, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων διαχειρίστηκαν με επαγγελματική συνέπεια.

Σημειώθηκε σε κάποιο βαθμό αλλαγή στάσεων και τροποποίηση εσφαλμένων, ως προς τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παραδοχών.

Διαμορφώθηκαν -στο μέτρο του δυνατού – δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και δημιουργήθηκαν κοινότητες μάθησης.

Διερευνήθηκαν με τρόπο συστηματικό και συντεταγμένο οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους και αναζητήθηκαν πόροι για την ικανοποίησή τους.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, οι εκπ/κοί πραγματοποίησαν συνεργασίες με κέντρα πρόληψης-προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας – εφαρμογή στοχευμένων δράσεων.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΣΕΕ – εκπαιδευτικών κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Παρήχθη ποικίλο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό και καθιερώθηκαν καλές πρακτικές.

Ενδεικτικά:

• Αξιοποίηση παιδαγωγικών & διδακτικών πρακτικών για την ένταξη μαθητών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  Σχεδιασμός ενεργειών πρόληψης & διαχείρισης κρίσεων – Δημιουργία Συμβολαίων Τάξης, Ομάδων Διαμεσολάβησης

• Βελτίωση υποδομών σχολικών μονάδων (αύλειοι χώροι, βιβλιοθήκες, αίθουσες διδασκαλίας, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά.)

• Εκσυγχρονισμός ψηφιακών υποδομών και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας

• Δημιουργία δικτύου σχολείων με κοινά στοχευμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Προβλήματα

Ελλιπής κατανόηση της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής αναγκαιότητας των σχεδίων δράσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι Σύλλογοι Διδασκόντων να λειτουργήσουν ομοιόμορφα και τυπικά.

Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν ωράριο σε περισσότερα από ένα σχολεία

Η πρώτη εφαρμογή και οι περιορισμοί της πανδημίας, συνετέλεσαν, σε αρκετές περιπτώσεις, στην αναπροσαρμογή των Σχεδίων Δράσης ως προς τη μεθοδολογία τους και στην τροποποίηση επιμέρους στόχων.

Έλλειψη ερευνητικής εμπειρίας και των σχετικών δεξιοτήτων ή και σε έλλειμμα αισθήματος συλλογικότητας.
Αρνητική στάση κάποιων εκπαιδευτικών να εμπλακούν σε κάτι νέο και άγνωστο γι’ αυτούς/ές.

Δυσκολία στην καταγραφή των στόχων, με αποτέλεσμα ορισμένα σχέδια να είναι ασαφή ή να περιλαμβάνουν δράσεις λιγότερο σχετικές με τους στόχους.

Δυσκολία στην επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης της διαδικασίας, ώστε με σαφήνεια και αξιοπιστία να αναδειχθούν τα ποσοτικά δεδομένα και τα ποιοτικά συμπεράσματα (κριτήρια επιτυχίας που δεν συνδέονται με τα εργαλεία «μέτρησής» τους και τις δράσεις υλοποίησης – γενικά ή ασαφή κριτήρια με ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας).

ΣΔ που προσομοίαζαν με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.λπ. – ασαφής ταυτότητα του ΣΔ – ελλιπής συσχέτιση μεταξύ μέσων εφαρμογής, κριτηρίων επιτυχίας και χρήσης εργαλείων αποτίμησης.

Υποχρέωση υλοποίησης πολλών σχεδίων σε μια σχολική μονάδα στις πολυδύναμες σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, Μουσικά σχολεία κ.ά.) – επίπτωση στην παρακολούθηση των δράσεων και την ποιότητά τους.

Στα ΓΕΛ, η πίεση για ολοκλήρωση και εμπέδωση της ύλης κατέστησε πιο δύσκολη την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση με ερευνητικά εργαλεία αποτίμησης των δράσεων.

Περιορισμένη ανταπόκριση των γονέων σε κάποιες περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι λίγες περιπτώσεις όπου λειτούργησαν σχολές γονέων.

Δείτε εδώ όλη την έκθεση

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.