ΙΕΠ – Αξιολόγηση σχολείων: Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των θεματικών αξόνων για το Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση σχολείων: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής  Πολιτικής δημοσίευσε οδηγό διερεύνησης των θεματικών αξόνων για το Νηπιαγωγείο με 14 θεματικούς άξονες διερεύνησης και τελικής αποτίμησης.

Σε κάθε θεματικό άξονα προτείνονται από το ΙΕΠ ενδεικτικά ερωτήματα προς διερεύνηση.

Αναφερόμενοι για παράδειγμα στον πρώτο κατά σειρά άξονα: «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση»,  το ΙΕΠ παραθέτει 29 ενδεικτικά ερωτήματα.

Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στην ποιότητα των διδακτικών πρακτικών που αναπτύσσονται στη σχολική τάξη του Νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού του Νηπιαγωγείου, τον Οδηγό του/της Νηπιαγωγού και το Πρόγραμμα Σπουδών.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην ποιότητα του σχεδιασμού της διδασκαλίας, την υιοθέτηση διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών οργάνωσης της τάξης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/-τριών και τις επιμέρους θεματικές ενότητες, στην αποτελεσματική διαχείριση των τάξεων με την κατάλληλη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, στη διασφάλιση της εμπλοκής των μαθητών/- τριών στη διαδικασία της μάθησης και της συμμετοχής τους σε μορφές ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων ως διαδικασία που συμπληρώνει και προάγει τη διδασκαλία και τη μάθηση, στην ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες, στη συστηματική παρακίνησή τους για την εκπλήρωση των προσδοκιών αυτών, καθώς και στη διαρκή ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών τους.

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης του άξονα

Σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

1. σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό έργο σε ετήσια βάση και προγραμματίζουν τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους των μαθησιακών
περιοχών για το Νηπιαγωγείο, το χρονικό πλαίσιο και το συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό της τάξης τους;
2. προετοιμάζουν συστηματικά τη διδασκαλία τους σε επίπεδο διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τρόπους επίτευξής τους (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών/-τριών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών;
3. θέτουν υψηλά προσδοκώμενα αποτελέσματα ανά μαθητή/-ήτρια βάσει της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης;
4. ενθαρρύνουν συστηματικά την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη διαδικασία της μάθησης;
5. αξιοποιούν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να υποστηρίξουν τη μάθηση των μαθητών/-τριών;
6. είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα χαρακτηριστικά, το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής των παιδιών, που μπορεί να επηρεάζουν τη μάθησή τους και προσπαθούν για την άρση των εμποδίων, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους, προς τη μάθηση;
7. προετοιμάζουν τους/τις μαθητές/-ήτριες ώστε να διαχειρίζονται σταδιακά και ανάλογα με την ηλικία τους αυτόνομα τη μάθησή τους;
8. σχεδιάζουν και υλοποιούν ποικίλες διαφοροποιημένες δραστηριότητες ώστε η μάθηση να αποτελεί πρόκληση για τους/τιςμαθητές/-ήτριες;
9. εφαρμόζουν ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη (διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες εργασίας) ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους και τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/-ήτριας;
10. εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο Νηπιαγωγείο (π.χ. ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες – projects, εννοιολογικούς χάρτες, χρήση σύγχρονων διαδικτυακών λογισμικών, χρήση διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών κ.ά.);
11. οργανώνουν και υλοποιούν αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία (όταν απαιτείται) με βάση τα διαθέσιμα μέσα και τις δεδομένες συνθήκες;
12. ενθαρρύνουν τους/τιςμαθητές/-ήτριες να χρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος;
13. χρησιμοποιούν στρατηγικές για την ενεργοποίηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης;
14. εντάσσουν στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου δραστηριότητες για την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών (π.χ. επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, ενσυναίσθηση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και θυμού, οργάνωσης και επίλυσης προβλήματος, ανάληψης πρωτοβουλιών) με τρόπο που να είναι δυνατή η μεταφορά τους, στη συνέχεια, σε νέα περιβάλλοντα;
15. ενθαρρύνουν μέσα από τη διδασκαλία τους την ανάπτυξη αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές/-ήτριες να λαμβάνουν αποφάσεις, να τις υλοποιούν με υπευθυνότητα και να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία;
16. ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/-ήτριες σχετικά με θέματα του περιβάλλοντος – αειφορίας;
17. ενθαρρύνουν συστηματικά τους/τις μαθητές/-ήτριες να επεξεργάζονται και να συγκρίνoυν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές;
18. ενθαρρύνουν συστηματικά τους/τις μαθητές/-ήτριες να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να διατυπώνουν προβληματισμούς και να υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις, να εξασκούν την κριτική τους σκέψη;
19. ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-ήτριες να εργάζονται και να εξερευνούν τη γνώση ομαδοσυνεργατικά;
20. υποστηρίζουν και να καλλιεργούν μέσω διδακτικών τις φωνολογικές, λεξιλογικές, μορφολογικές και τις δεξιότητες ανάπτυξης όλων των μαθητών/-τριών;
21. ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-ήτριες να συνειδητοποιήσουν τα επιτεύγματα και τις επιδράσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή;
22. ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/-ήτριες να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται δεδομένανα θέτουν ερωτήματα και να συνάγουν συμπεράσματα με βάση τα δεδομένα, με στόχο τη διερεύνηση και κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, τη λήψη απόφασης και την επίλυση προβλήματος σχετικά με αυτό και τις αλλαγές που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα
23. αξιοποιούν τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισμό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και αξιοποιούν τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους με σκοπό τη μάθηση;
24. αξιολογούν συστηματικά την ατομική πρόοδο των μαθητών/-τριών και παρέχουν άμεση και επαρκή ανατροφοδότηση με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους;
25. χρησιμοποιούν, ως αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας τους, ποικιλία μεθόδων/τεχνικών/εργαλείων αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος (π.χ. αρχική – τελική, διαμορφωτική, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, συνεργατική)με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών/-τριών για την υποστήριξη της μάθησης όλων των παιδιών;
26. αξιοποιούν συστηματικά τον έλεγχο, την παρουσίαση και τη συζήτηση των εργασιών για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της προόδου των μαθητών/-τριών;
27. χρησιμοποιούν τρόπους συστηματικής καταγραφής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθητών/-τριών και αξιοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης;
28. διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τη διαθεματική προσέγγισή της;
29. συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση των διδακτικών πρακτικών;

Αναλυτικά οι θεματικοί άξονες για το Νηπιαγωγείο κατά ενότητες είναι:

  • Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

2. Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση

3. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

4. Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη σε δράσεις – διακρίσεις μαθητών/μαθητριών

5. Φοίτηση – σχολική διαρροή

6. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/- τριών

7. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών

8. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

  • Διοικητική λειτουργία

9. Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

10. Διαχείριση υλικών πόρων και υποδομών

11. Σχολείο και κοινότητα

  • Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

12. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

13. Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης

14. Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus, συνεργασία με άλλα σχολεία κ.λπ.)

Ο οδηγός για το Νηπιαγωγείο είναι διαθέσιμος, εδώ.

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.