Πρότυπα-Πειραματικά-Εκκλησιαστικά σχολεία: Πώς θα γίνουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ κοινή Υπουργική απόφαση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πρότυπα – Πειραματικά –  Εκκλησιαστικά σχολεία: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εισαγωγής

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

1. Για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)». Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), φιλοξενείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους εξυπηρετητές (servers) του ή στους εξυπηρετητές του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και η λειτουργία του υποστηρίζεται τεχνικά από την Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 (Β’ 1062) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Σ.Υ.Α. με την υποβολή σε αυτό ηλεκτρονικής φόρμας, στην οποία οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 22010/ Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία εμπλέκονται:

α) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου σχολεία ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης,

β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων, των Πειραματικών Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων,

γ) τα μέλη των επιτροπών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής, καθώς και για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ή για την κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Άρθρο 2 Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως εισέρχονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet). Το Σ.Υ.Α. αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική φόρμα τα εξής πεδία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος.

2. Συμπληρώνονται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι πεδία:

α) Ιδιότητα/σχέση με μαθητή (επιλογή από λίστα).

β) Αν υποβάλλεται αίτηση για θέσεις προνηπίων:

βα) στοιχεία προνηπίου: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο,

ββ) φύλο (επιλογή από λίστα),

βγ) ημερομηνία γέννησης,

βδ) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα:

i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας,

ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό,

βε) επιλογή νηπιαγωγείου και, ειδικότερα:

i) νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής με βάση τη διεύθυνση κατοικίας (νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής),

ii) δήλωση Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενδιαφέροντος. Ο αιτών δηλώνει μόνο ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο,

βστ) εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και η συνδρομή τους βεβαιώνεται με ανάρτηση των σχετικών δικαιολογητικών:

i) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ii) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

iii) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

γ) Αν υποβάλλεται αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια), Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια):

γα) στοιχεία του μαθητή: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο,

γβ) φύλο (επιλογή από λίστα)

γγ) ημερομηνία γέννησης (μέρα/μήνας/έτος)

γδ) έλεγχος φοίτησης μαθητή: αριθμός μητρώου μαθητή, τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος (επιλογή από λίστα), σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή και πιστοποιεί τον αριθμό μητρώου του μαθητή, τη σχολική μονάδα φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την ημερομηνία γέννησής του,

γε) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα:

i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας,

ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό,

γστ) επιλογή σχολείων:

i) Πειραματικό Σχολείο (επιλογή από λίστα),

ii) Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα),

iii) Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα),

iv) Εκκλησιαστικό Σχολείο (ΓυμνάσιοΓενικό Λύκειο) (επιλογή από λίστα).

Μπορεί να επιλεγούν μέχρι ένα (1) Πειραματικό Σχολείο, μέχρι δυο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο.

δ) Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (ΓυμνάσιοΛύκειο) δηλώνεται στην ως άνω ηλεκτρονική αίτηση η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση μεταξύ των δυο τύπων σχολείων (επιλογή από λίστα).

ε) Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί, μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών επιλέγει μια σχολική μονάδα (ένα Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο), στην οποία ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών (επιλογή από λίστα).

στ) Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει επιπλέον τα κάτωθι στοιχεία, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά:

στα) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

στβ) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

στγ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

ζ) Αν δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο ο αιτών δύναται να συμπληρώσει στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα αν ο μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Σε αυτή την περίπτωση αναρτά το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι, με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

β) στην περίπτωση που υποβάλλει την αίτηση γονέας ή κηδεμόνας έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

γ) στην περίπτωση τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου υπάρχει η προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα εξουσιοδότηση, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

δ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιμέλεια του τέκνου ανήκει στον έναν μόνο γονέα ή σε τρίτον, έχει την αποκλειστική επιμέλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα, του/της μαθητή/τριας για τον οποί/α υποβάλλεται η δήλωση και η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον αστικό κώδικα κυρώσεις.

ε) στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή, αποδέχεται την εγγραφή του στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης ή σε αντίθετη περίπτωση την εγγραφή του στους πίνακες επιλαχόντων στη σχολική μονάδα προτίμησής του,

στ) έχει ελέγξει την αίτηση και τα δηλωθέντα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί ορθά,

ζ) συναινεί να λάβει με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει, σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην εισαγωγή του μαθητή, για τον οποίο υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ο αιτών δύναται να εισέρχεται στη φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς taxisnet και να τροποποιεί τα στοιχεία της αίτησής του, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει την πλέον πρόσφατη βεβαίωση υποβολής της αίτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο αιτών δεν δύναται πλέον να μεταβάλει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης, αλλά δύναται να εκτυπώνει τη βεβαίωση υποβολής της.

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα μοναδικός κωδικός της αίτησης, καθώς και ο εξαψήφιος κωδικός του μαθητή.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Πώς θα χαρακτηριστεί ένα σχολείο Πρότυπο ή Πειραματικό (ΦΕΚ)

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.