Προαγωγή και η απόλυση μαθητών των ΕΠΑΛ (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε απόφαση η οποία ορίζει τις διαδικασίες προαγωγής-απόλυση  των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑΛ προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 9,5.

Αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος από 9,5 τότε παραπέμπονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου όπου καλούνται να εξεταστούν στα μαθήματα που ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5.

Ο βαθμός του 9,5 ισχύει ως προϋπόθεση και για τους τελειόφοιτους της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ, οι οποίοι απολύονται μόνο εφόσον έχουν συγκεντρώσει τον παραπάνω μέσο όρο. Η απόκτηση πτυχίου ΕΠΑΛ προκύπτει όταν ο μέσον όρος των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των  μαθημάτων ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον 9,5 και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης δεν είναι μικρότερος του 8.

Όσοι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, παραπέμπονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης ανά μάθημα προκύπτει ως εξής:

1. Για τους/τις μαθητές/τριες των παρ. Α και Β του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και εκ- φράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ειδικότερα:

– Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στο άρθρο 117 του ν. 4610/2019, ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του.

– Για τα μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:

– Ο Β.Ε.Ε. για το Θεωρητικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Θεωρητικού Μέρους.

– Ο Β.Ε.Ε. για το Εργαστηριακό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων του Εργαστηριακού Μέρους.

– Ο Β.Ε.Ε. του Μικτού Μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/- στών, αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος και εκφράζεται με προσέγγιση. Σε περίπτωση που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» – μηδέν (0).

4. Για τους/τις μαθητές/τριες της παρ. Γ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται με προσέγγιση δε- κάτου. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο, εδώ.

Παράλληλα δίνονται οδηγίες και για τον τρόπο αξιολόγησης των κατατακτηρίων εξετάσεων των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα:

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριες/τές της Α’ τάξης προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα.

2. Για όλα τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4610/2019.

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθήτριες/τές αυτής της κατηγορίας παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του/της διδάσκοντος/ουσας.

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/ντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Προφορικό Βαθμό της/του μαθήτριας/τή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.

6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριες/τές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/ στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

9. Οι εν λόγω μαθήτριες/τές προάγονται κατά τις δια- τάξεις της παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ντες μαθήτριετές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις/ τους παρακολουθούσες/ντες μαθήτριες/-τές.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.