Πώς θα γραφτούν οι μαθητές στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια το σχ. έτος 2023-24

Εκκλησιαστικά Σχολεία: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε εγκύκλιο με οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο.

Εγγραφές μαθητών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

Αναλυτικά:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε., καθώς και οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες κατά περίπτωση:

1. Ταυτόχρονη επιτυχία σε Εκκλησιαστικό και Πειραματικό σχολείο

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Εκκλησιαστικό και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Εκκλησιαστικό ή Πειραματικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων κατατίθενται στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας από το σχολείο εγγραφής ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας.

2. Εγγραφές στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Στην συνέχεια ενημερώνονται άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Εκκλησιαστικά Σχολεία από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας από τους δυό (2) γονείς στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και
αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που τελικά εγγράφονται (θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και οδηγίες για την ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας στην πλατφόρμα). Ακολούθως εξάγει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Ο πίνακας στη συνέχεια με τα απαραίτητα στοιχεία των μαθητών, διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων:

i) Επικαιροποιούν την κατανομή των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου της περιοχής ευθύνης
τους, λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Εκκλησιαστικό Σχολείο
αντί στο σχολείο που έχουν κατανεμηθεί χωροταξικά και

ii) Ενημερώνουν: iiα) τα Γυμνάσια στα οποία είχαν κατανεμηθεί οι μαθητές χωροταξικά
ότι δεν θα εγγραφούν σε αυτά iiβ) τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία φοιτούν οι εισακτέοι
στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ώστε να αποστείλουν τους Τίτλους Σπουδών στα
Εκκλησιαστικά Γυμνάσια επιτυχίας τους και να κάνουν προώθηση, μέσω του Π.Σ.
myschool (μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2023-2024) των
επιτυχόντων μαθητών στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο επιτυχίας.

iii) Διαβιβάζουν σε άλλες Δ.Δ.Ε. τα στοιχεία εισακτέων που τυχόν προέρχονται από
Δημοτικά σχολεία, τα οποία αντιστοιχούν στην χωροταξική κατανομή τους, ώστε οι ως
άνω Διευθύνσεις να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες όπως περιγράφονται στα
εδάφια (i) και (ii) της παρούσας παραγράφου. Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της 79942/ΓΔ4/19/31-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων θα πρέπει να εντάξουν τους επιτυχόντες μαθητές στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2023-2024.

3. Εγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου ενημερώνει με προσωπικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όλους τους γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του
επιτυχόντα που αποχώρησε με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ενημερώνονται άμεσα εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Στη συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μετά τις τυχόν
αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που θα εγγραφούν. Ακολούθως εξάγει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών. Ως προς τις εγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2023-2024, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν θα γίνουν με το σύστημα «e-εγγραφές».

Κάνε Focus στο edweek.gr. Είναι ζήτημα εστίασης!

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.