Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Αιτήσεις συμμετοχής 4ης επιμορφωτικής περιόδου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ για την 4η επιμορφωτική περίοδο.

Το ΙΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»μεκωδικόΟΠΣ5092064, απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην 4η επιμορφωτική περίοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 07-02-2022 ώρα 13:00 έως και τη Δευτέρα 28-02-2022 ώρα 13:00.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων της 4ης Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 04-03-2022 και ώρα 13:00, ΜΟΝΟ με τους κωδικούς TAXIS, στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510

Διάρκεια επιμόρφωσης
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε τριάντα έξι (36) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Α. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει ένα κείμενο και τέσσερα βίντεο συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 1,5 ώρας).

Β. Θεματικές Ενότητες Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. (Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 32 ωρών)

  • ΦΠ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»
  • ΔΚ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ»
  • EE. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»
  • EZ. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

Η κάθε θεματική Ενότητα αποτελείται από έξι υποχρεωτικές υποενότητες ανεξάρτητα από τη βαθμίδα στην οποία απευθύνονται επειδή εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι τόσο στο γνωστικό θέμα της ενότητας.

Κάθε υποενότητα περιλαμβάνει:

  • δύο βιντεομαθήματα,
  • ένα κείμενο μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου,
  • παραδείγματα εφαρμογής μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου – Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών και
  • μια άσκηση αυτοαξιολόγησης – κουίζ,

Επίσης ο κάθε επιμορφούμενος επιλέγει ένα πρόγραμμα εφαρμογής υλοποίησης εργαστηρίου σε μορφή βιντεομαθημάτων συνολικής διάρκειας παρακολούθηση μιας (-1-) ώρας.

Γ. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Περιλαμβάνει έξι κείμενα, μια παρουσίαση και βίντεο διάρκειας μελέτης/παρακολούθησης 2 ωρών και μισή ώρα αξιολόγηση για την απόκτηση της βεβαίωσης).

Το επιμορφωτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο από τις 04-03-2022.

1.2. Παρακολούθηση επιμορφώσεων

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510 ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων προς τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Η πορεία της παρακολούθησης/μελέτης είναι σειριακή. Για να προχωρήσει ο/η επιμορφούμενος/η στα επόμενα βήματα πρέπει να έχει μελετήσει /παρακολουθήσει το σχετικό επιμορφωτικό υλικό (αν ένα βήμα έχει ολοκληρωθεί φαίνεται από την επισήμανση στο κουτάκι που βρίσκεται στο πλάι του κάθε βήματος).

Για να ενεργοποιηθεί η επόμενη υποενότητα, πρέπει να έχει απαντηθεί επιτυχώς η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Δίνονται απεριόριστες προσπάθειες για να επιτύχει σωστά τις δύο από τις τρεις ερωτήσεις που είναι απαραίτητες για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η άσκηση αυτοαξιολόγησης. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά αλλά υπάρχει περίπτωση μια ερώτηση να έχει δύο ή περισσότερες απαντήσεις, οπότε αυτού του τύπου οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν με βαθμολογία τουλάχιστον 67%.

Αν δεν ανοίξει κάποιο από τα αρχεία που είναι στα υποχρεωτικά πεδία, το πρόγραμμα δε θα επιτρέψει τη συνέχιση της παρακολούθησης και θα παραπέμψει στο αρχείο που παραλήφθηκε.

Δεν υπάρχει βαθμολογία στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρητικού υλικού της κάθε υποενότητας, και την επιτυχή απάντηση στην άσκηση αυτοαξιολόγησης, δίνεται πρόσβαση σε Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της αντίστοιχης θεματικής ενότητας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κάθε επιμορφούμενος/η επιλέγει υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον βιντεοσκοπημένο πρόγραμμα και απαντά στις ερωτήσεις του. Στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας υπάρχει βιβλιοθήκη ενδεικτικών προγραμμάτων καλλιέργειας Δεξιοτήτων.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η μελέτη της διδακτικής ενότητας και ανοίγει η πρόσβαση στην επόμενη διδακτική ενότητα την προκαθορισμένη ημερομηνία που αναγράφεται.

Η τελευταία ενότητα διαπραγματεύεται τα σχέδια δράσης. Περιέχει υποχρεωτικό υλικό, το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη.

Η τελική άσκηση αυτοαξιολόγησης περιέχει 20 ερωτήσεις από όλες τις ενότητες του προγράμματος και διαρκεί 30 λεπτά με βάση επιτυχίας 50%. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση σε λανθασμένες απαντήσεις. Οι προσπάθειες είναι απεριόριστες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής αυτοαξιολόγησης το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο, χωρίς την αποστολή αυτοματοποιημένης ή μη ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στοεπιμορφωτικό πρόγραμμα,οιεπιμορφούμενοι/νεςθαενημερώνονταιμέσωηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο/η επιμορφούμενος/η παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου

β) να απαντήσει επιτυχώς στις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

γ) να υποβάλει συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια όπου αυτά παρατίθενται

δ) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

Μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου, ο/η επιμορφούμενος/η, αφού συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος, παραλαμβάνει τη βεβαίωση από το Μητρώο του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από το μενού επιλογών «Βεβαιώσεις» και επιλέγοντας την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα επιλογών που εμφανίζεται.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.1 Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής– Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί Α/θμιας
(Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021- 2022, υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετικήδιαδικασία.

Η πρόσβαση των εγγραφέντων εκπαιδευτικών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος επιμόρφωσης του ΙΕΠ θα δίνεται σταδιακά ανά ομάδες σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια: α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ, β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου & ερωτηματολογίου και γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τιςωφελούμενους/ες σύμφωνα με τους Κανονισμούς της   ΕΕ1303/2013 και 1304/2013.

Ως εκ τούτου, όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το “απογραφικό δελτίο εισόδου” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου” ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης, στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνo 2131335552,  (για οργανωτικά θέματα), και στο link https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=14 (μόνο για τεχνικά θέματα).

Διαβάστε επίσης:

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αξιολόγηση του μαθήματος

ΦΕΚ | Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Το portfolio και η αξιολόγηση των μαθητών

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.