Διευθυντές σχολείων: Πώς θα συμπλήρωσετε την αίτηση στην πλατφόρμα

Οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης προς τους υποψήφιους διευθυντές σχολείων έχει ενσωματώσει το ΥΠΑΙΘ  στην ειδική πλατφόρμα που δημιούργησε.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και  επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για διευθυντές σχολείων, υποβάλλουν τις αιτήσεις  υποψηφιότητας στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως  και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Η πιστοποίηση των  υποψηφίων για την είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των  κωδικών TAXISnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Προτού αρχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης σας και προκειμένου να προβείτε σε σωστή υποβολή, θα πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά τα άρθρα 4, 30, 31, 32, 33 και 35 του  νόμου 4823/2022.

Πέραν αυτού, σημειώνουμε και τα εξής:

Προϋποθέσεις Αίτησης  Για να συμμετάσχει κάποιος εκπαιδευτικός στην διαδικασία επιλογής Δ/ντων Σχολικών  μονάδων πρέπει να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του νόμου (παρ. 1, 11 & 12). Η εκπλήρωση των 5 αυτών «Υποχρεωτικών προϋποθέσεων επιλογής» δηλώνεται  στον πρώτο τομέα του «Βήματος 2: Βασικά στοιχεία αίτησης» του ηλ. συστήματος υποβολής  αίτησης.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση

α) να απαντήσουν καταφατικά στα πέντε πεδία/δηλώσεις.

β) να αναρτήσουν αρχείο με τα πιστοποιητικά/έγγραφα που βεβαιώνουν την κατοχή  γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου.

γ) να αναρτήσουν αρχείο με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία  βεβαιώνεται η εκπλήρωση των 5 προϋποθέσεων.

Η οριστική υποβολή της αίτησης του υποψηφίου χωρίς συμμόρφωση με τα  ανωτέρω α, β, γ σημεία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ.

Πώς να κάνετε την αίτηση

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες

(i) Στοιχεία ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υποψηφίου

(ii) Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιλογής

(iii) Προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 6 και 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021

(iv) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου

(v) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

(vi) Στοιχεία διδακτικής, συμβουλευτικής – καθοδηγητικής και διοικητικής– υποστηρικτικής εμπειρίας

(vii) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων

Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί και υποχρεούνται στη χορήγησή του εγκαίρως και πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας.

Καταχώριση Προϋπηρεσίας

Πίνακας Α: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού σας στην εκπαίδευση, και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι:

α) τυχόν υπηρετήσεις ωρομισθίου που προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά δεν προσμετρώνται, κατά το νόμο, στην διδακτική υπηρεσία καταχωρούνται στον πίνακα ΣΤ (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων εκτός αν πρόκειται για εγγραφές του πίνακα ΣΤ.

γ) οι υπηρετήσεις του πίνακα Α μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους. Οι εγγραφές του πίνακα Α απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες.

Πίνακας Β: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται τόσο στην εκπαιδευτική υπηρεσία όσο και στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν υπηρετήσεις αναπληρωτή καταχωρούνται εδώ.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Β δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των άλλων πινάκων ούτε και μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι χρονικά διαστήματα τυχόν υπηρετήσεων που είναι ταυτόχρονα «Διδακτικές» όσο και «Συμβουλευτικές/Καθοδηγητικές» ή «Διοικητικές/Υποστηρικτικές» δεν συμπληρώνονται στον πίνακα Β, αλλά στους πίνακες Γ και Δ, αντίστοιχα. Για παράδειγμα αν υποψήφιος ασκούσε καθήκοντα «Υπεύθυνου τομέα σε Ε.Κ.» αυτό δεν δηλώνεται εδώ αλλά στον πίνακα Δ.

γ) στην ανωτέρω οδηγία εξαίρεση αποτελούν η υπηρέτηση σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ. Αυτές επιτρέπουν αλληλοεπικάλυψη. Για παράδειγμα αν υποψήφιος υπηρετούσε σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» και ταυτόχρονα ασκούσε καθήκοντα «υπευθύνου εκπαιδευτικού ομίλου») το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να δηλωθεί τόσο στον πίνακα Β, όσο και στον πίνακα Δ. Οι εγγραφές του πίνακα Β δεν απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών. Πιστοποιούνται από το ΠΥΜ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι υπηρετήσεις σε «Πειραματικά με θετική αξιολόγηση» για τις οποίες πρέπει να αναρτηθούν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη θετική αξιολόγηση της θητείας.

 Πίνακας Γ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν το «Συμβουλευτικό /Καθοδηγητικό Έργο», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.δ του νόμου 4823/2022. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι: α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές των πινάκων Α, Β, Ε, ΣΤ, ούτε και μεταξύ τους. β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Γ μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Δ (π.χ. μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Σχολικού Συμβούλου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Διευθυντή / Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ.») Οι εγγραφές του πίνακα Γ απαιτούν τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Δ: Σε αυτόν συμπληρώνονται προϋπηρεσίες που αφορούν τη «Διοικητική/ Υποστηρικτική Εμπειρία», που προβλέπεται στο άρθρο 33.3.ε του νόμου 4823/2022. Οι υπηρετήσεις αυτές προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, αλλά η προσμέτρησή τους στην διδακτική υπηρεσία, εξαρτάται από τις διατάξεις του νόμου (π.χ. υπηρέτηση ως «Διευθυντής Σχολικής μονάδας» προσμετράται στη διδακτική υπηρεσία, ενώ η υπηρέτηση ως «Διευθυντής Εκπαίδευσης» όχι). Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι ανωτέρω αναφερθείσες υπηρετήσεις σε «Πειραματικό σχολείο με θετική αξιολόγηση» του πίνακα Β και οι υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές του πίνακα Δ.

β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Δ δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά μεταξύ τους εκτός αν πρόκειται για υπηρετήσεις σε Συμβούλια ή Επιτροπές. Για παράδειγμα υποψήφιος μπορεί να δηλώσει ότι ασκούσε καθήκοντα «Υποδιευθυντή Σχολείου» και ταυτόχρονα καθήκοντα «Μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Οι εγγραφές του πίνακα Δ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας Ε: Σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία αλλά όχι στην διδακτική υπηρεσία του υποψηφίου (π.χ. μια «Εκπαιδευτική Άδεια» ή μια «Μακρόχρονη Αναρρωτική Άδεια») Επισημαίνεται ότι:

α) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε μπορεί να έχουν ασκηθεί τόσο προ διορισμού όσο και μετά. β) οι υπηρετήσεις του πίνακα Ε δεν μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται χρονικά με αυτές του πίνακα Β, Γ, Δ, ΣΤ ή μεταξύ τους. Μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται με υπηρετήσεις ωρομισθίου του πίνακα Α. Οι εγγραφές του πίνακα Ε απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την έναρξη, τη λήξη και την πραγμάτωση της δηλούμενης υπηρέτησης.

Πίνακας ΣΤ: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε αυτόν τον πίνακα συμπληρώνονται προϋπηρεσίες τύπου ωρομισθίου, που έχουν παρασχεθεί προ της ημερομηνίας διορισμού του υποψηφίου στην εκπαίδευση και οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, προσμετρώνται στην εκπαιδευτική υπηρεσία, αλλά όχι στην διδακτική του υπηρεσία. (π.χ. προσφορά έργου ωρομισθίου σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης) Οι εγγραφές του πίνακα ΣΤ απαιτούν την μεταφόρτωση δικαιολογητικών (π.χ. ΠΥΜ, βεβαιώσεις, κ.λπ.) που να πιστοποιούν την αναγωγή των ωρών της ωρομίσθιας υπηρέτησης σε Έτη/Μήνες/Ημέρες.

Μεταφόρτωση Αρχείων

Για τις υπηρετήσεις, τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά υπηρέτηση. Σαρώστε (σκανάρετε) τις βεβαιώσεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρέτηση και ενσωματώστε τις όλες σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Για τα πτυχία, (κριτήρια του άρθρου 33.2.α και 33.2.γ) τα δικαιολογητικά μεταφορτώνονται ανά τίτλο. Σαρώστε (σκανάρετε) τον τίτλο, την μετάφραση (όπου απαιτείται), τις αναγνωρίσεις ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ITE (για τίτλους αλλοδαπής), τις τυχόν βεβαιώσεις συνάφειας και καθετί άλλο που θεωρείτε ότι έχει σχέση με το συγκεκριμένο τίτλο και ενσωματώστε τα όλα σε ένα αρχείο pdf. Το αρχείο αυτό μεταφορτώνεται στο σύστημα.

Κάθε μία από τις επιμορφώσεις / πιστοποιήσεις (κριτήρια του άρθρου 33.2.β) σας μεταφορτώνεται σε ξεχωριστό αρχείο pdf. Αν για κάποια πιστοποίηση/επιμόρφωση κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, ενσωματώστε τα σε ένα pdf.

Για τη μεταφόρτωση του συγγραφικού σας έργου (κριτήρια του άρθρου 33.2.δ):

Για τα βιβλία, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του βιβλίου και τα περιεχόμενά του. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα. Για τα κεφάλαια, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του τόμου, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN του τόμου καθώς και την πρώτη σελίδα του κεφαλαίου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος του κεφαλαίου. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Για τα πρακτικά, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο των πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Για τα άρθρα, σαρώστε (σκανάρετε) το εξώφυλλο του περιοδικού, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙSSN του περιοδικού και την πρώτη σελίδα του άρθρου στην οποία θα φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος. Ενσωματώστε τα πάντα σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώστε το στο σύστημα.

Επισημαίνουμε ότι :

α) Το όνομα του συγγραφέα (το δικό σας) θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάποιο από τα σκαναρισμένα έγγραφα.

β) ΔΕΝ απαιτούνται μεταφράσεις για ξενόγλωσσο συγγραφικό έργο. Αυτό αποτελεί ειδική οδηγία-εξαίρεση που ισχύει ειδικά και μόνο για το συγγραφικό έργο. Κάθε άλλο ξενόγλωσσο έγγραφο που επισυνάπτετε στην αίτησή σας απαιτεί επίσημη μετάφραση.

Οι βεβαιώσεις παροχής επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.β) και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (κριτήρια του άρθρου 33.3.γ) μεταφορτώνονται σε ξεχωριστό αρχείο pdf για κάθε πρόγραμμα.  Αν για κάποιο πρόγραμμα κατέχετε περισσότερα από ένα έγγραφα, αυτά ενσωματώνονται σε ένα pdf.

Χειρισμός Αρχείων PDF

Μπορείτε να συγχωνεύσετε περισσότερα από ένα αρχεία pdf σε ένα ενιαίο αρχείο μέσω κάποιας δωρεάν υπηρεσίας συγχώνευσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf merge’ στον φυλομετρητή σας).

Μπορείτε να επίσης να περιορίσετε τον όγκο ενός αρχείου pdf μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας συμπίεσης pdf αρχείων στο διαδίκτυο (αναζητήστε ‘online pdf compress’ στον φυλομετρητή σας). Επειδή η συμπίεση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απώλεια ποιότητας του αρχικού εγγράφου, πριν αναρτήσετε το συμπιεσμένο αρχείο βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενά του είναι ευανάγνωστα.

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.