Ενισχυτική διδασκαλία: Με τηλεκπαίδευση μαθητές από διαφορετικές Δ/νσεις & ΠΔΕ – Αλλαγές κλάδων

Ενισχυτική διδασκαλία: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/ 13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68)

Τροποποιούμε το εδάφιο β της παρ. 17 του άρθρου Μόνου της με υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

1. «Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται:

  • στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης [με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] των υπό στοιχείων 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και
  • στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της υπό στοιχεία 3ΕΑ/2019 (12 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης ΑΣΕΠ, των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ89.01 (Α΄ ανάθεση) και ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02, ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Ελεύθερο Σχέδιο, ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ89.01 (Α΄ Ανάθεση) και ΠΕ08, ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Γραμμικό Σχέδιο (προηγούνται οι Α΄ Αναθέσεις), καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01), που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα Α΄ της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» της υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 (ΑΣΕΠ 3/2020) προκ. του ΑΣΕΠ [με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)]».

2. Το «Άρθρο μόνο» αναριθμείται σε «Άρθρο 1».

3. Προστίθενται άρθρα 2 και 3 ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων» από μαθητές:
α) σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) σχολικών μονάδων διαφορετικών Διευθύνσεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
γ) σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Η Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) της παρ. 8 του άρθρου 1 έχει, επίσης, στην αρμοδιότητά της και τα διαδικτυακά τμήματα της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται, με απόφαση του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από:
i) τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, ως Πρόεδρο,
ii) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα και
iii) έως δύο (2) άτομα, διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την περ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης που αναλαμβάνει τον συντονισμό των διαδικτυακών τμημάτων, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.
4. Για τη λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης.
5. Για τον αριθμό των μαθητών ισχύει το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 και η παρ. 14 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.
6. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 1 της παρούσης από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου έχουν υποβληθεί αιτήσεις συμμετοχής από τους περισσότερους μαθητές και εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πρόσληψη γίνεται από την αμέσως επόμενη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάρχουν περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

  • Η απόφαση είναι διαθέσιμη, εδώ.

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.