Εκλογές 2023: Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών υποψηφίων βουλευτών

Εκλογές 2023: Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την παραίτηση και την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών προκειμένου να ανακηρυχτούν υποψήφιοι/ες στις Βουλευτικές Εκλογές.

Εκπαιδευτικοί υποψήφιοι βουλευτές: Τι ισχύει για την παραίτηση και την επάνοδο στην υπηρεσία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Παραίτηση

Η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός/ή που παραιτήθηκε, καθώς και τη χρονολογία επίδοσης της παραίτησης στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ή υπηρετεί ο/η υποψήφιος/α, οπότε η αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψη της αποδοχής της παραίτησης.

Επάνοδος

1. Σημειώνεται ότι η επάνοδος στην υπηρεσία (άρθρο 12 του ν. 3231/2004) των μη εκλεγέντων βουλευτών ή των βουλευτών των οποίων έληξε η θητεία, η οποία συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών και αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης, δεν εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28) απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο. Άλλωστε, με τη ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 3231/2004 (Α ́ 45) στοιχειοθετείται προσωποπαγές δικαίωμα του/της αιτούμενου/ης στην επάνοδο στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να εγερθούν υπόνοιες για μεροληπτική μεταχείριση έναντι άλλων υπαλλήλων, που αποτελεί και το σκοπό της ανωτέρω απαγόρευσης.

2. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται, επίσης, αφενός ότι οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παραιτηθούν προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι/ες και να εκλεγούν βουλευτές, αφετέρου ότι, εάν δεν εκλεγούν, δεν επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων (ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο), δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α ́ 195) περί επανόδου στην υπηρεσία δεν εφαρμόζονται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς, καθώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου που δεν κατέχει οργανικές θέσεις. Παράλληλα είναι σε ισχύ και οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

3. Η επάνοδος συντελείται αυτοδικαίως με την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων, ή της λήξης της θητείας τους.

Προκειμένου η υπηρεσία σας να προβεί στην έκδοση (και δημοσίευση) διαπιστωτικών πράξεων για την επάνοδο στην υπηρεσία των (μονίμων) εκπαιδευτικών, και ειδικότερα για την έκδοση του απαιτούμενου αριθμού βεβαίωσης ΓΔΟΥ, θα πρέπει να αποστείλετε εντύπως (όχι με email) στη Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Α ́ (Π.Ε.) ή Β ́ (Δ.Ε.):

α) αντίγραφο της αίτησης επανόδου του/της εκπαιδευτικού, συνοδευόμενο από αντίγραφο απόφασης του Αρείου Πάγου περί ανακήρυξης των βουλευτών, ή αποσπάσματος αυτής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εξελέγη βουλευτής ή – προκειμένου για εκπαιδευτικό που έληξε η θητεία του/της – το Π.Δ. της διάλυσης της Βουλής των Ελλήνων ή άλλο αποδεικτικό λήξης της βουλευτικής θητείας. Σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση επανόδου του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να έχει μεταγενέστερη (ή ίδια) ημερομηνία από (με) αυτή της απόφασης του Αρείου Πάγου ή του αποδεικτικού λήξης της θητείας,

β) το σχέδιο  της διαπιστωτικής πράξης επανόδου με αριθμό πρωτοκόλλου (το οποίο θα σας επιστραφεί με τον αριθμό της ΓΔΟΥ), καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο αυτού,

γ) το ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης αποδοχής παραίτησης,

δ) αντίγραφο της τελευταίας μισθοδοσίας του/της εκπαιδευτικού.
Ειδικά για την τρέχουσα εκλογική διαδικασία, λόγω των διαδοχικών εκλογών, υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν εξελέγη κατά την πρώτη εκλογική διαδικασία και πρόκειται να (ξανα)είναι υποψήφιος/α κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία δύναται:

1) (i) να κάνει αίτηση επανόδου στην υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των βουλευτών, και (ii) να υποβάλει εκ νέου αίτηση παραίτησης πριν την ανακήρυξή του/της ως υποψήφιου/ας στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, άσχετα με το αν έχει περατωθεί η διαδικασία επανόδου στην υπηρεσία. Και στις δύο περιπτώσεις ως ημερομηνίες για την αυτοδίκαιη επάνοδο στην υπηρεσία και την αυτοδίκαιη αποδοχή της (εκ νέου) παραίτησης των εκπαιδευτικών προκειμένου να ανακηρυχτούν υποψήφιοι/ες στις Βουλευτικές Εκλογές λογίζονται οι ημερομηνίες των αντίστοιχων αιτήσεων, άσχετα από την ημερομηνία περάτωσης των αντίστοιχων διοικητικών διαδικασιών/πράξεων. Βέβαια, προϋπόθεση για την έκδοση της δεύτερης απόφασης αποδοχής της παραίτησης και αποστολής περίληψης αυτής στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας επανόδου από την πρώτη εκλογική διαδικασία.

2) Εναλλακτικά, η/ο εκπαιδευτικός υποψήφια/ος βουλευτής που ήδη έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης για συμμετοχή στις (πρώτες) εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, μπορεί να υποβάλει αίτημα επανόδου μετά την ανακήρυξη των βουλευτών που θα προκύψουν ύστερα από τη διενέργεια των (δεύτερων) βουλευτικών εκλογών της 25η Ιουνίου 2023.
Σχετικά με την παραίτηση και την επάνοδο υπαλλήλου λόγω μη εκλογής του/της ως βουλευτή αναφέρονται και στην παρ. Ε της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 (ΑΔΑ: 65ΠΕ46ΜΤΛ6-ΡΚΒ εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.