Υπουργείο Παιδείας: Πώς πρέπει να γίνονται οι επιδόσεις εγγράφων στους εκπαιδευτικούς (εγκύκλιος)

Με εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας και τις Διευθύνσεις  Εκπ/σης δίνονται οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνονται οι επιδόσεις εγγράφων στους εκπαιδευτικούς (π.χ για  μια ένορκη διοικητική εξέταση) και πότε η επίδοση εγγράφου θεωρείται μη έγκυρη.

Η εγκύκλιος αναλυτικά

Στο πλαίσιο υλοποίησης συστάσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν  γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας σχετικής Έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου,  επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με τα αποδεικτικά επίδοσης εγγράφων στον διωκόμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του  Ν.4057/2012, «Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του διωκομένου  επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην  κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Για την  επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για  οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του  διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και  συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης  παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η  άρνηση».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση, των προαναφερομένων στην  ως άνω διάταξη, καθώς με την επίδοση του εγγράφου ο διοικούμενος αποκτά πλήρη γνώση  του περιεχομένου του, προκειμένου να ασκηθούν μετέπειτα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου  δικαιώματά του. Εξ αυτού του λόγου η μη ορθή επίδοση ενός εγγράφου, καθιστά την  επίδοση αυτή άκυρη.

Ειδικότερα, οι επιδόσεις συντελούνται με τους εξής τρόπους :

Με παράδοση στον ενδιαφερόμενο, στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία που έχει  δηλώσει στην υπηρεσία του, με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο,  συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Συνιστάται κατά σειρά προτεραιότητας, η επίδοση του εγγράφου στα χέρια του διοικουμένου.

Με παράδοση σε σύνοικο, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρεθεί ούτε στο χώρο  άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων του, ούτε στον τόπο διαμονής ή της οικίας του,τότε ο επιδίδων εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που διαμένουν, έστω  και προσωρινά μαζί του, αρκεί τα πρόσωπα αυτά να είναι ενήλικα και να έχουν συνείδηση  των πράξεών τους (σχετ. άρθρα 128 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 51 του Κώδικα  Διοικητικής Δικονομίας).

Με θυροκόλληση, σε περίπτωση που ο επιδίδων, δεν βρει στην οικία κάποιο από τα  αναφερόμενα, στην ως άνω παράγραφο, πρόσωπα, εσωκλείει σε φάκελο το σχετικό  έγγραφο, συντάσσοντας πρωτόκολλο θυροκόλλησης το οποίο επικολλά στην πόρτα της  οικίας, παρουσία ενός μάρτυρα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας ..«β) το  αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου,  που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του  αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο  προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού  καταστήματος…γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση,  σύμφωνα με την περίπτωση β’, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει  να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση  στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση  της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή  στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης.. ».
Στην περίπτωση δε που ο επιδίδων βρίσκει μεν στην οικία του τον ενδιαφερόμενο ή τον  σύνοικο αλλά αυτοί αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο, τότε συντάσσεται  πρωτόκολλο θυροκόλλησης/τοιχοκόλλησης, στο οποίο θα βεβαιώνεται η άρνηση  παραλαβής, παρουσία ενός μάρτυρα.

Με τοιχοκόλληση, όπως ορίζεται και στο άρθρο 138 του Υ.Κ. όπως ισχύει, στην  περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το  έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται  πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα.

Επιπλέον στην περίπτωση διαμονής του υπαλλήλου στο εξωτερικό, για την επίδοση του  εγγράφου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι στον ίδιο προσωπικά ή στην οικία του,  κατόπιν συνεννοήσεως με την αντίστοιχη Πρεσβεία ή Προξενείο του τόπου διαμονής του και  αν αυτή δεν καταστεί δυνατή ή είναι αγνώστου διαμονής, τότε συντελείται μέσω  τοιχοκόλλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι επιδόσεις μέσω του Ταχυδρομείου ή του  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή της τηλεομοιοτυπίας δεν είναι έγκυρες.

Επίσης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο περιεχόμενο των αποδεικτικών  επίδοσης, όπου θα πρέπει να μνημονεύεται ο τόπος και ο χρόνος επίδοσης καθώς και το  πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται το έγγραφο, ο τρόπος που επιδόθηκε (π.χ. με άρνηση  παραλαβής ή σε σύνοικο) και να υπάρχει σαφής καθορισμός του εγγράφου που επιδόθηκε και ειδικότερα να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του επιδοτέου εγγράφου που αφορά  τον ενδιαφερόμενο (π.χ απόφασης, κλήσης κλπ) και όχι ο αριθμός του διαβιβαστικού του  (σχετ. άρθρο 139 Κώδικα Πολ.δικ.).

Επισυνάπτονται, προς διευκόλυνσή σας, υποδείγματα αποδεικτικών επίδοσης.

Τέλος, για λόγους πληρότητας των τηρούμενων πειθαρχικών φακέλων των  εκπαιδευτικών, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε στην Υπηρεσία μας τα σχετικά  αποδεικτικά επίδοσης στους διωκόμενους και ιδίως των πειθαρχικών αποφάσεων επιβολής  της ποινής της οριστικής παύσης, των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης θέσης σε αργία  και λήξης, των αποφάσεων δυνητικής θέσης σε αργία και λήξης καθώς και των αποφάσεων  απόλυσης των εκπαιδευτικών.

   Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη, εδώ,

Όλες οι Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, τα Τελευταία Νέα  και η Επικαιρότητα, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.