Εφαρμογή Υποχρεωτικότητας εμβολιασμού: Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων δημοσίων υπαλλήλων

Στην έκδοση εγκυκλίου με οδηγίες για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 26 Αυγούστου.

Στην εγκύκλιο δίνονται  οδηγίες στις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του αρ.206 του ν.4820/2021 , σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο “Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα”, προκειμένου, όπως αναφέρει, «να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις μέτρων».

Η εγκύκλιος αναλυτικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και ειδικότερα της 56ης και 57ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, παρέχονται στις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4820/2021 οι κάτωθι οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις μέτρων :

Α. Ορισμός υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού

Ο ορισμός υπαλλήλων του φορέα ως υπόχρεων σε εμβολιασμό μπορεί να γίνει: 1) μαζικά για όλους τους υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι από μία Διεύθυνση Προσωπικού ή μεμονωμένα για ορισμένους υπαλλήλους (στις περιπτώσεις φορέων που είναι όλοι οι υπάλληλοι υπόχρεοι, όπως π.χ. σε Νοσοκομεία προτείνεται η επιλογή όλης της Διεύθυνσης Προσωπικού) και 2) η διαγραφή ή προσθήκη μεμονωμένων ΑΦΜ μέσω του μεμονωμένου ορισμού (π.χ. για το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προτείνεται η προσθήκη μεμονωμένων υπαλλήλων μέσω του σχετικού Στατιστικού που περιγράφεται παρακάτω). Επισημαίνεται ότι ως Υπόχρεο σε εμβολιασμό καταχωρείται το σύνολο του προσωπικού του φορέα, για το οποίο προβλέπεται εκ του νόμου η σχετική υποχρέωση, ανεξαρτήτως εάν η Υπηρεσία έχει ήδη στη διάθεσή της στοιχεία για τον εμβολιασμό ή τη νόσηση κάποιων από τους υπαλλήλους.

Α.1. Μαζική εισαγωγή όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού ως υπόχρεων για εμβολιασμό.

Ο Πιστοποιημένος Διευθυντής μπορεί να επιλέξει όλη τη Διεύθυνση Προσωπικού στην επιλογή «Υπόχρεος σε Εμβολιασμό», δηλαδή όλους τους υπαλλήλους που είναι απογεγραμμένοι στη Διεύθυνση Προσωπικού του ως εξής: ο Διευθυντής μεταβαίνει στην αρχική σελίδα της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, και στο πλαίσιο «Στοιχεία Διεύθυνσης Προσωπικού» επιλέγει «Ενημέρωση Στοιχείων». Στο κάτω μέρος της οθόνης που εμφανίζεται υπάρχει το πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού Όλου του Προσωπικού» στο οποίο επιλέγει «Ναι» και στην «Ημερομηνία Υποχρέωσης Εμβολιασμού» την ημερομηνία 16-8-2021 ή 1-9-2021, κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι: α) μόνο ο Πιστοποιημένος Διευθυντής μπορεί να κάνει ορισμό όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού και β) με την μαζική καταχώριση δεν μπορούν να εισαχθούν ως υπόχρεοι οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεδομένου ότι δεν εμφανίζονται στη Διαχείριση Προσωπικού του φορέα. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους θα ακολουθηθούν οι ενέργειες της κατωτέρω περίπτωσης

Α.2. Εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων υπαλλήλων

Για την εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων υπαλλήλων (πχ για εισαγωγή υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στο φορέα και δεν εμφανίζονται στη Διαχείριση Προσωπικού) ο Διαχειριστής Προσωπικού μεταβαίνει στα Στατιστικά, στο Στατιστικό «Κωδικός 2785282 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ-COVID19:Καταχώρηση Υποχρέωσης» και επιλέγει «Εκτέλεση». Στο πεδίο «Υποχρέωση Εμβολιασμού» επιλέγει «Υπόχρεος σε εμβολιασμό». Στο πεδίο «Λίστα ΑΦΜ (διαχωρισμένα με,) γράφει τον ΑΦΜ του υπαλλήλου που θέλει να εισάγει στην τιμή «Υπόχρεος σε εμβολιασμό». Στο πεδίο «Ημερομηνία» επιλέγει την ημερομηνία, κατά την οποία ο υπάλληλος καθίσταται υπόχρεος σε εμβολιασμό. Για παράδειγμα για υπάλληλο, ο οποίος κατά την οριζόμενη από τον νόμο ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης εμβολιασμού απουσίαζε νομίμως, θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης για τον ίδιο με βάση το διάστημα της απουσίας του και τον χρόνο επανόδου του στην υπηρεσία, σύμφωνα και με τις διευκρινίσεις της 57ης εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Εάν εισαχθούν πολλοί ΑΦΜ θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους κόμμα (,) χωρίς κενά και επιλέγεται «Εκτέλεση». Εμφανίζεται μήνυμα που δείχνει τους ΑΦΜ που ενδεχομένως δεν ενημερώθηκαν σε πίνακα με στήλες ΑΦΜ και «Σφάλμα». Εάν έχουν ενημερωθεί όλοι οι καταχωρηθέντες ΑΦΜ το μήνυμα που εμφανίζεται στον πίνακα σφαλμάτων είναι «Δεν βρέθηκαν εγγραφές».

Επίσης η εγκύκλιος περιλαμβάνει: 

Β. Διαγραφή υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού
Γ. Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού
Δ. Απαλλαγή υπαλλήλων από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση της Επιτροπής
Ε. Υπόχρεος σε εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής
ΣΤ. Αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους υπαλλήλους
Ζ. Εξαγωγή καταλόγου υπαλλήλων υπόχρεων σε εμβολιασμό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.

2. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

3. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.

4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr , καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID 19».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.