Σχολεία: Οργάνωση και λειτουργία του Σχολικού Συμβουλίου

Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου. Νομοθεσία Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί σε … ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ