Ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. 2021-2022

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε φορείς για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Για δική σας πληροφόρηση σας τονίζω κάποια σημαντικά στοιχεία της εγκυκλίου για τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες που πρέπει να προσεχθούν.

  • Ενημερώνει ο αιρετός Σερμπίνης Χρήστος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 20-04-2021 μέχρι και 27-04-2021.

Η μοριοδότηση ισχύει για τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022 αφού για μια ακόμη χρονιά οι αποσπάσεις σε φορείς δε θα γίνουν με μοριοδότηση, αλλά με βάση κάποια τυπικά προσόντα.

Oι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). (ιστοσελίδα: http://opsyd.sch.gr/).

Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε (5) προτιμήσεις ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, καθώς και αιτήσεις επανεξέτασης. Στις τελευταίες θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.

Για τις αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται αυξητικά ως ακολούθως:
α) μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) ενάμιση 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

  • Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  • Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και  οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
  • Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
  • Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί  λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί  που      είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.
  • Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπ/κοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
  • Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:  Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για όλο το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ένα), όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος στον ιδιωτικό τομέα,  στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που ζητείται η συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες συνυπηρέτησης όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονταν σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).

Ενιαίες περιοχές η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη για συνυπηρέτηση: Τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. των πόλεων Αθήνας (Α,Β,Γ,Δ) και Θεσσαλονίκης (Αν. Θεσσαλονίκης – Δυτ. Θεσσαλονίκης) θεωρούνται ως ενιαία περιοχή και υπολογίζονται οι μονάδες συνυπηρέτησης σε όλα.         

 Συνεξέταση αιτήσεων:  Δίνεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων έγγαμων συναδέλφων, όπως γίνεται και στις μεταθέσεις.

5) Σοβαροί λόγοι υγείας

των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

των αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).

6) Λοιποί λόγοι

Οι σπουδές του εκπ/κού ( μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν που ανήκει οργανικά (μονάδες 2)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

  α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

Για την ειδική κατηγορία της παρούσης παραγράφου, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη και Γνωματεύσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. 

β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.

δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του  ΝΣΚ.

ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ    

στ) Είναι σύζυγοι Ιατρικού προσωπικού που υπηρετούν σε άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές].

Αποσπάσεις εκπ/κών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.

Οι Εκπ/κοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης από σχολείο Γενικής εκπ/σης για  ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ, σχολικές μονάδες Κωφών/Τυφλών και ΕΕΕΕΚ, της ίδιας περιοχής μετάθεσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά  μέσω του (ΟΠΣΥΔ) μέχρι τις 27-04-2021.

Συνάδελφοι – ισσες

      Για τις αποσπάσεις  χρειάζονται σοβαρές αλλαγές στη μοριοδότηση των οικογενειακών λόγων με μέριμνα για τις τρίτεκνες οικογένειες, τη συνυπηρέτηση ζεύγους εκπαιδευτικών, την άμεση τροποποίηση του άρθρου 13 του ΠΔ 50/1996 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που υπάρχουν ήδη στη σχετική νομοθεσία, το ποσοστό αναπηρίας που χορηγεί το ΚΕΠΑ ή η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πρέπει να είναι βασικό κριτήριο για τις αποσπάσεις αλλά και για τις μεταθέσεις! Εκπαιδευτικοί με ποσοστά αναπηρίας άνω του 80% σήμερα δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης! Τέλος μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων να δίνεται η δυνατότητα αμοιβαίων αποσπάσεων.

 

 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατ. θεσ/νίκης

Το «ΠΥΣΠΕ» Ανατ. Θεσ/νίκης αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να επικυρώσει τα οργανικά κενά Ειδικής και Γενικής Αγωγής, με βάση τα οποία οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71 & Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, από διορισμό ή έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Των οριστικών τοποθετήσεων/βελτιώσεων θέσεων Γενικής Αγωγής θα προηγηθούν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με θητεία σε Πειραματικά Σχολεία, η οποία είχε παραταθεί με το άρθρο 63 του Ν.4623/2019. Οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση των οργανικών υπεραριθμιών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4692/2020.

Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί την ένταξή τους σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

      Μετά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση και δεν τοποθετήθηκαν, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Β΄ φάσης και τέλος η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997).

      Στα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα υπολογιστούν και τα οργανικά κενά Τμημάτων Ένταξης  σύμφωνα με το άρθρο Ν.4638/2019.

      Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4692/2020 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

      Μετά την οριστικοποίηση των φετινών παραιτήσεων στις 9 Απριλίου 2021 τα οργανικά κενά που προκύπτουν θα προστεθούν για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς δεν υπολογίζονταν τα προηγούμενα χρόνια.

      Επίσης, πρέπει να προστεθούν και οι θέσεις που προκύπτουν από ιδρύσεις ή προαγωγές σχολείων για τις οποίες, όμως, δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν μετατεθεί ή τοποθετηθεί οργανικά, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί της Ανατ. θεσ/νίκης θα μπορούν (εφόσον επιθυμούν), να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (θα βγει σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων/βελτιώσεων τόσο της Ειδικής όσο και της Γενικής Αγωγής).

Δυστυχώς οι παραπάνω διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατ. Θεσ/νίκης χωρίς την παρουσία αιρετών και το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, με περισσή σπουδή, στην «ανασυγκρότηση» των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με διορισμένα μέλη.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια του καλέσματός του προς όλα τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τόσο των διορισμένων μελών της διοίκησης όσων και των δοτών ψευδοαιρετών, προκειμένου να γίνει πράξη η αποτροπή των συνεδριάσεων των νόθων υπηρεσιακών συμβουλίων,  κηρύσσει απεργία – αποχή από τις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων από τη Πέμπτη 15 Απριλίου 2021.

Διαβάστε όλες τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.