Ενημέρωση για τις μετατάξεις και τα οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενημέρωση συναδέλφων σχετικά με την εγκύκλιο των μετατάξεων και τα σοβαρά οργανικά κενά που παραμένουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τον τέως αιρετό ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριο Κορδή.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου η πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία:

Ποιες είναι οι κατηγορίες των μετατάξεων;  

Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

Από την Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:
α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των μετατάξεων;  

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:

-άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), – άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),

-άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)

-άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

-άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’)

-η αριθμ. 26139/Α2/3-11-2011 Υπουργική Απόφαση, Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις, άρθρο 14 & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄).

Ποια είναι η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης;  

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από  10-5-2021 έως και 17-5-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τους αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά τους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), τους οποίες ανήκουν οργανικά.

Οι εκπαιδευτικοί τους Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω protocol@minedu.gov.gr) στο Τμήμα Α΄ τους Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του τους/τους κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές τους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο
Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).
B.Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια  (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).
Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών.

Μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης;  

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021. Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές  έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι προφανές ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα υφιστάμενα οργανικά κενά!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μετάταξη εκπαιδευτικού;  

-Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

-Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

-Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Πώς κατανέμονται  τα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια;  

Η κατανομή των οργανικών κενών ανά κλάδο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η ακόλουθη: 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΚΕΝΑ

ΚΕΝΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΟ1 108 29
ΠΕ02 1368 296
ΠΕ03 1216 460
ΠΕ05 22 0
ΠΕ06 105 0
ΠΕ07 17 0
ΠΕ08 45 0
ΠΕ11 24 4
ΠΕ33 23 0
ΔΕ01.17 8 1
ΔΕ02.01 20 7
ΔΕ02.02 31 13
ΠΕ04.01 84 9
ΠΕ04.02 334 101
ΠΕ04.03 6 1
ΠΕ04.04 760 268
ΠΕ04.05 149 72
ΠΕ34 2 0
ΠΕ78 18 6
ΠΕ79.01 62 1
ΠΕ80 51 1
ΠΕ81 29 2
ΠΕ82 148 35
ΠΕ83 61 8
ΠΕ84 19 0
ΠΕ85 34 9
ΠΕ86 67 0
ΠΕ87.01 94 28
ΠΕ87.02 197 51
ΠΕ87.03 76 5
ΠΕ87.04 30 8
ΠΕ87.05 4 0
ΠΕ87.06 1 1
ΠΕ87.07 3 3

 

ΠΕ87.08 64 20
ΠΕ87.09 87 23
ΠΕ87.10 1 1
ΠΕ88.01 79 19
ΠΕ88.02 36 7
ΠΕ88.03 5 4
ΠΕ88.04 20 4
ΠΕ88.05 5 2
ΠΕ89.01 33 8
ΠΕ89.02 2 1
ΠΕ90 57 32
ΠΕ91.01 1 0
ΤΕ01.04 2 0
ΤΕ01.06 1 1
ΤΕ01.07 2 1
ΤΕ01.19 68 11
ΤΕ01.25 2 1
ΤΕ01.26 2 1
ΤΕ01.31 1 1
ΤΕ02.01 2 2
ΤΕ02.02 5 0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΚΕΝΩΝ 2021/22

5691 1552
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΚΕΝΩΝ 2020/21

2702 560

 

Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση της αίτησης μετάταξης! Πολλές φορές γίνονται λάθη σε δηλώσεις περιοχών προτίμησης με αποτέλεσμα να γίνεται μετάταξη σε  άλλη περιοχή που δεν επιθυμεί ο εκπαιδευτικός!

Σχετικά   με   τα   σοβαρά   οργανικά   κενά   και  τους  διορισμούς.

Τα συνολικά οργανικά κενά της Δευτεροβάθμιας είναι 5691 εκ των οποίων τα 1552 κατανέμονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη (27,3%). Το 2020 είχαμε 2702 εναπομείναντα κενά για μετατάξεις. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση των κενών μετά τις μεταθέσεις κατά 110% συγκριτικά με το 2020! Τα αρχικά δηλωθέντα κενά των μεταθέσεων έφταναν τα 13.000!  Εν αναμονή της κατανομής για τους 5250 μόνιμους διορισμούς το 2021 είναι προφανές ότι ο αριθμός αυτός είναι σταγόνα στον ωκεανό των τεράστιων κενών που υπάρχουν σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης!  Με πάνω από 44.000 ενεργούς αναπληρωτές, είναι προφανές ότι ακόμη και αν ολοκληρωθούν έγκαιρα οι 5250 προσλήψεις, το Σεπτέμβρη θα εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά σε όλη την επικράτεια!

Υπενθυμίζουμε ότι ην τρέχουσα σχολική χρονιά είχαμε 3.250 προσλήψεις περισσότερες από την προηγούμενη χρονιά που ισοδυναμεί με αύξηση προσλήψεων κατά 26,8% σε σχέση με το 2019-20 και κατά 198,2% σε σχέση με το 2014-15! Μέσα σε μια πενταετία (2016-2021) οι προσλήψεις αναπληρωτών αυξήθηκαν κατά 156%! Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση με τους αναπληρωτές να αποτελούν πλέον σχεδόν το 26% επί του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!
Σχετικά με τους 5250   μόνιμους   διορισμούς   στη  Γενική  Εκπαίδευση, με βάση τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ήδη θα έπρεπε να έχουν οριστικοποιηθεί και κοινοποιηθεί οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓE/2019 και ταυτόχρονα να έχουν ενημερωθεί επίσημα οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες σχετικά με το πλάνο του ΥΠΑΙΘ για την κατανομή των 10.500 μόνιμων προσλήψεων που αφορούν τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ -ακόμη και μετά τις συναντήσεις με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ-  τηρεί σιγή ιχθύος και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη τόσο στο θέμα της οριστικοποίησης των πινάκων όσο και στο ζήτημα της κατανομής των διορισμών.

Στην τελευταία συνάντηση με την ΟΛΜΕ ειπώθηκε από την Υπουργό κ. Κεραμέως ότι οι πίνακες θα είναι έτοιμοι τον Ιούνιο χωρίς να είναι και σίγουρο! Η κατανομή αναμένεται(!) ενώ υπάρχει και η τεράστια αγωνία των 10.000 απορριφθέντων εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και η κατάληξη που θα έχουν οι ενστάσεις τους. Μέχρι στιγμής, παρά τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και την κατάθεση επερωτήσεων και τροπολογιών στη Βουλή, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Απαιτούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα των μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση! Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και σοβαρότητα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τόσα χρόνια καλύπτουν τα τεράστια εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν στη δημόσια εκπαίδευση. Οι περίπου 45.000 αναπληρωτές που απασχολούνται τη φετινή σχολική χρονιά, τονίζουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη μόνιμων διορισμών σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, τη στιγμή που από το 2010 έχουμε σχεδόν 48.000 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης!

Είναι προφανές πως οι 10.500 μόνιμες προσλήψεις δεν καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημόσιου Σχολείου, θα έπρεπε να γίνουν όλες εντός του 2021 και για το λόγο αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις σε όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Όσον αφορά την κατανομή το ελάχιστο που επιβάλλεται είναι η ισοκατανομή μεταξύ των δύο βαθμίδων που δεν καλύπτουν φυσικά παρά ελάχιστα κενά!

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και καλά με υγεία και δύναμη για το επόμενο κρίσιμό διάστημα!

Αθήνα 9/5/2021
Νεκτάριος Κορδής
Τ. Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ με τις ΣΥΝ.Ε.Κ
nekordis@yahoo.gr – κιν. 6932600870

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.