Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Ξεκίνησαν οι απευθείας αναθέσεις από διευθυντές

Τις τελευταίες ημέρες, φτάνουν στο edweek καταγγελίες εκπαιδευτικών για διευθυντές σχολικών μονάδων Π.Ε της Ανατολικής Θεσσαλονίκης οι οποίοι με πρόσχημα το άρθρο  97 του Ν. 4823/21  προχωρούν στην απευθείας ανάθεση συμμετοχής των εκπαιδευτικών των σχολείων τους στη συγκρότηση και διαμόρφωση των ομάδων δράσεων για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν συντονισμένες προσπάθειες μερίδας Διευθυντών προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα των εκπαιδευτικών και να επιβληθεί το πλέγμα των ρυθμίσεων της κυβέρνησης για την αξιολόγηση.

Διευκρινίζουμε ότι η απευθείας ανάθεση από διευθυντή είναι παράνομη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο του σχολείου και δεν έχει καμία ισχύ το αρ 97 του 4823/21 όταν ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει σχετική απόφαση. Σε περιπτώσεις που οι συνάδελφοι δέχονται πιέσεις από διευθυντές για απευθείας ανάθεση, τους καλούμε να ενημερώνουν τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών για να προβεί σε καταγγελία του διευθυντή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη ΔΟΕ:

Η ισχύουσα νομοθεσία σαφώς αναφέρει ότι οι σύλλογοι διδασκόντων είναι αυτοί που αποφασίζουν, αποτελώντας το βασικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακάμψει τη συνεδρίαση τους. Από τη στιγμή που ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάσει και αποφασίσει δεν νομιμοποιείται ΚΑΝΕΝΑΣ να προβεί σε αναθέσεις. Η παράταση των διαδικασιών ως τις 12 Νοεμβρίου, αποτελεί διάστημα όπου μπορούν και είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις.

Στην περίπτωση που η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας δε συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, με στόχο να προχωρήσει, παράνομα, σε αναθέσεις, τότε κάνουμε χρήση του δικαιώματος, βάσει του οποίου το 1/3 των εκπαιδευτικών ζητά τη σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων με συγκεκριμένο θέμα και με ημερομηνία πριν τις 12 Νοεμβρίου. Η Διεύθυνση, τότε, υποχρεούται να συγκαλέσει τον σύλλογο διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση.

Αν υπάρχει η παράνομη άρνηση καταγραφής των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων στο Πρακτικό, τότε κανένας συνάδελφος δεν υπογράφει Πρακτικό το οποίο δεν περιέχει τις νόμιμα, ειλημμένες αποφάσεις.

Για να δούμε όμως τι λέει όμως το  Άρθρο 97 του Ν.4823/21 ;

Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

1. Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.

2. Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δε θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες.

Γιατί όμως τώρα;

Στένεψαν τα χρονικά περιθώρια του ΥΠΑΙΘ για να μην αποκτήσει η αντίδραση των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγιση μόνιμα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα  με νέα εγκύκλιο (142777/ΓΔ4/8.11.2021) του γγ ΥΠΑΙΘ Α. Κόπτση σχετικά με το νέο χρονοδιάγραμμα ενεργειών συλλογικού προγραμματισμού και δράσεων των σχολείων, παρατείνεται η προθεσμία  κατάθεσης του “Συλλογικού Προγραμματισμού” για τη φετινή χρονιά.

Χρονοδιάγραμμα

Α) Έως 12 Νοεμβρίου: Υποβολή συνοπτικής έκθεσης αξιολόγησης  του προηγούμενου έτους 2020-2021 και ανάρτησή της στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Β) Έως 29 Νοεμβρίου συντάσσεται επίσης πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων  (Α μέρος του Συλλογικού προγραμματισμού) στο οποίο θα καθορίζονται  οι τίτλοι και οι στόχοι των δράσεων, τα μέλη και οι συντονιστές των ομάδων και ανάρτησή τους  στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε ειδικό πεδίο της φόρμας θα καταγράφει τις παρατηρήσεις του/της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση ή κατά την υλοποίηση της δράσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Τόσο η «Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» όσο και ο «Συλλογικός Προγραμματισμός» συμπληρώνονται με ευθύνη των Διευθυντών/-ντριών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων και η σύνδεση πραγματοποιείται με τους κωδικούς του σχολείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Οι Συντονιστές εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράσης θα μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΙΕΠ με τους προσωπικούς τους κωδικούς από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μετά τις 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμπληρώσουν το Α΄ μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης του Σχεδίου Δράσης («Σχεδιασμός της Δράσης»).

Το Α΄ μέρος θα είναι ανοικτό μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2022.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες

  1. Έως το τέλος Ιανουαρίου πραγματοποιείται ο αναλυτικός σχεδιασμός των δράσεων (Β’ μέρος  του προγραμματισμού) από τις ομάδες εκπαιδευτικών και αναρτάται στην πλατφόρμα. Και σε αυτή τη φάση ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και να τις αποτυπώσει στην πλατφόρμα.
  2. Έως τον Μάιο πραγματοποιούνται οι δράσεις στο σχολείο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
  3. Η  έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ

Εν κατακλείδι:

Κάθε ημέρα που περνάει, μετά την παράταση που έδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ. στις σχολικές μονάδες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και προγραμματισμού έως τις 12 Νοεμβρίου, είναι κρίσιμη.

Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο παράκαμψης των Συλλόγων Διδασκόντων, με στόχο να γίνουν αναθέσεις ομάδων και σχεδίων δράσης και να υλοποιηθούν τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε ένα ατομικό δελτίο όπως επιδόθηκε από τον Διευθυντή σε εκπαιδευτικούς

edweek.gr

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.