Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη μεταφοράς μαθητών σχ. έτους 2023 – 2024

Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών προβλέπει το άρθρο 23 νόμου 5046/29-07-2023.

Οι ρυθμίσεις του ΦΕΚ αποτελούν τροποποίηση άρθρου 391 ν. 4957/2022.

Τι προβλέπει

Στο άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στην παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο,

β) οι παρ. 2 και 3 καταργούνται,

γ) στην παρ. 4 γα) τροποποιείται το σχολικό έτος κατά το οποίο εκκρεμούν διαγωνιστικές διαδικασίες, γβ) τροποποιείται το απώτατο χρονικό όριο εκτέλεσης των δρομολογίων, γγ) οι λέξεις «προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προσωρινούς αναδόχους», γδ) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παρ. 1 και 3, γε) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο,

δ) δα) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «της παρ. » αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρ. 1 και», δβ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών και μετά από τη λέξη «αναδόχου» και «ανάδοχος» διαγράφονται οι λέξεις «ή μειοδότη» και «ή μειοδότης» αντιστοίχως,

ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς το σχολικό έτος στο οποίο αφορούν οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών και τις προϋποθέσεις της νόμιμης καταβολής τους και το άρθρο 391 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 391 Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών

1) Για το σχολικό έτος 2023 – 2024, οι αναθέτουσες αρχές που διενεργούν διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύνανται να εφαρμόζουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Αν οι διαγωνισμοί προβλέπουν ως μέσο μετακίνησης των μαθητών τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της οικείας περιφερειακής ενότητας, η δυνατότητα συνένωσης υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Το τρίτο εδάφιο ισχύει και για τις περιπτώσεις προσφυγής στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη διαγωνισμού.

2) [Καταργείται].
3) [Καταργείται].

4) Στις περιπτώσεις των εκκρεμών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023 – 2024 διαγωνισμών και αφού έχει γίνει χρήση των προβλεπόμενων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών με την υποπερ. στ.2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης και τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30ή.6.2024. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη του σχολικού έτους δεν έχει αναδειχθεί ούτε προσωρινός ανάδοχος, η Οικονομική Επιτροπή, δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

5) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4, τα σχέδια των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών και οι σχετικοί φάκελοι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την απόφαση κατακύρωσης. Αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός ή αν ο οριστικός ανάδοχος διαφέρει του προσωρινού ανάδοχου, οι δαπάνες για την εκτέλεση των μέχρι τότε παρασχεθεισών υπηρεσιών από τον τελευταίο, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον: α) βεβαιώνεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής η προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 216 έως 220 του ν. 4412/2016 και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης μεταφοράς μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν αποκλείσθηκε για τους λόγους που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

6) Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν στο σχολικό έτος 2023 – 2024 και στα προηγούμενα έτη, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον βεβαιώνεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής η προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 216 έως 220 του ν. 4412/2016 και το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Εκπαίδευση στο edweek.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο Instagram
Ακολούθησέ μας στο Twitter
Μπες στην ομάδα μας στο Viber
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Μοιράσου το άρθρο μας

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.  – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.