Νεοδιοριζόμενοι Aναπληρωτές: Δεν προβλέπεται μετακίνηση από την περιοχή πρόσληψής τους

Δεν προβλέπεται μετακίνηση νεοδιοριζόμενων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε διαφορετική περιοχή από την περιοχή διορισμού – πρόσληψης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ανέφερε η υφυπουργός Ζέττα Μακρή απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ.  

Η ερώτηση του ΚΚΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων που για αντικειμενικούς λόγους αναγκάζονται, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, να μεταβαίνουν πολύ συχνά από περιοχή σε περιοχή της χώρας. Για το λόγο αυτό και τα προβλήματα που οι συχνές μετακινήσεις δημιουργούν, το ΚΚΕ έχει καταθέσει τις ερωτήσεις 1311/ 16 Νοεμβρίου 2019 και 6441/ 13 Μαΐου 2020.

Θεωρούμε ότι είναι πρώτιστης σημασίας ζήτημα η επίλυση των προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και αυτή η κατηγορία εργαζόμενων.

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), γνωστοποιείται ότι κατά τον πρόσφατο διορισμό νέων εκπαιδευτικών ενεργοποιήθηκε το άρθρο 62 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Πανλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις») και όχι το εν ισχύ άρθρο 21Α του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται αιτήματα για συνυπηρέτησή εκπαιδευτικών με τους στρατιωτικούς συζύγους τους.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται ως αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν.4589/2019, με την προσθήκη περίπτωσης δ΄, ως εξής:

«Στην παράγραφο 5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

«δ. 1) Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή.

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.

2) Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 21Α του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ούτως ώστε:

–Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4589/2019, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή;

–Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η απόσπαση να μην διενεργείται εκτός νησιού;

Απαντώντας η  υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή ανέφερε μεταξύ άλλων:

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, oι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και κατά τη διετία αυτή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης δεν επιτρέπεται.

Εξαιρούνται μόνο όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, οι οποίοι δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών, για το λόγο αυτό, δεν προβλέπεται μετακίνηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε διαφορετική περιοχή από την περιοχή πρόσληψης κατόπιν αιτήσεώς του ή υπό το πρίσμα που τίθεται στην παρούσα Ερώτηση (για λόγους συνυπηρέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών συζύγων Στρατιωτικών των Ε.Δ.).

Οποιαδήποτε διαφορετική αντιμετώπιση θα δημιουργούσε ερωτηματικά όσον αφορά στη διαφάνεια της όλης διαδικασίας προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς οι περιοχές προτίμησης σε συνδυασμό με τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικούς πίνακες αποτελούν βασικές παραμέτρους της διαδικασίας για την πρόσληψή τους (ή όχι) σε συγκεκριμένη περιοχή”.

Στην ίδια ερώτηση απάντησε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος αναφέροντας πως συνεργάζεται με το ΥΠΑΙΘ και αναμένει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του για την αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο σύστημα, το οποίο θα οδηγήσει στην εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης στο ζήτημα της συνυπηρέτησης των στελεχών, οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι εκπαιδευτικών.

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.