Νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί – Νομοθετικό πλαίσιο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το edweek.gr εύχεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν στη Γενική Εκπαίδευση καλή σταδιοδρομία. Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για νεοδιόριστους

Νομοθετικό πλαίσιο 

Α. Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να υπηρετήσουν δύο χρόνια την οργανική τους θέση πριν να έχουν το δικαίωμα για απόσπαση/μετάθεση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις (ειδικές κατηγορίες) που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να την πάρουν, εφόσον το κρίνει το αρμόδιο όργανο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχουν δικαίωμα για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ όλοι οι συνάδελφοι από τον 2ο χρόνο.

Ειδικές κατηγορίες

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Ειδικές κατηγορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4653/2020, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του ν.3402/2005.

 

Β. Μετά τα δύο χρόνια κρίνονται με σκοπό να μονιμοποιηθούν, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση. Σε περίπτωση μη αξιολόγησης η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από δύο χρόνια.

 

Γ. Τον πρώτο χρόνο βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά με κριτήρια οικογενειακά, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που αφορούν στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

 

Δ. Τον δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η οριστική τοποθέτησή τους, σύμφωνα με μονάδες συνθηκών διαβίωσης, όπως μόρια σχολείων, προϋπηρεσία, κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια κλπ.).

 

Ε. Η μισθοδοσία ξεκινάει από την ημέρα της ορκωμοσίας, ενώ ο μισθός του νεοδιόριστου είναι 670 ευρώ. Σ΄ αυτά προστίθενται τα μισθολογικά κλιμάκια του κάθε συναδέλφου και αυτή η διαδικασία συνήθως τελειώνει μέχρι τα Χριστούγεννα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρώτα δύο χρόνια που υπηρετεί ως δόκιμος, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις στους μισθούς (1 μισθός δια 12 τον πρώτο χρόνο και 1 μισθός δια 24 τον δεύτερο).

 

Ζ. Πότε παρουσιάζονται στον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , ακολουθεί νέα ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνονται οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

 

ΣΤ. Τα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοίχρειάζεται να προσκομίσουν για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, Δημοσίου νοσοκομείου Ή γιατρού ΕΟΠΥ, τελευταίου τριμήνου

2. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών για αποφοίτους εξωτερικού και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου

4. Αντίγραφα Μεταπτυχιακών / Διδακτορικών τίτλων και Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας (χορηγείται από την υπηρεσία)

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ήσε ιδιωτικά σχολεία και Αίτηση Αναγνώρισης (χορηγείται από την υπηρεσία)

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / σύμφωνο συμβίωσης για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους με τεκνά και αίτηση (για όσους έχουν τέκνα) για χορήγηση οικογενειακής παροχής

7. Πιστοποιητικό αναπηρίας, αν υπάρχει

8. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομά του εκπαιδευτικού φωτοτυπία ταυτότητας

9. Φωτοτυπία ταυτότητας

10. Φωτοτυπίες επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΙΚΑ

11. Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων

12. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

13. Δελτίο ατομικών στοιχείων (χορηγείται από την υπηρεσία)

14. Έντυπο περιουσιακής κατάστασης (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο)

15. Δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού όταν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων.

 

Η. Κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων γίνεται η προσωρινή τοποθέτηση στα σχολεία είναι:

(α) γάμος/σύμφωνο συμβίωσης (β) αριθμός παιδιών (γ) εντοπιότητα (δ) συνυπηρέτηση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη σειρά κριτηρίων: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία, ε) στα μόρια σχολείων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Για τους ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους. 

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ διορισμού εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση 2021

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί – Άδεια ανατροφής: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ με διευκρινίσεις

 

Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:

             

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.