ΦΕΚ: Ηλεκτρονικές αιτήσεις εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία σχ. έτος 2020-2021

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

  • Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο, εδώ.

Γενικές διατάξεις

1. Οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) ή των μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αξιολόγησή τους διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

2. Η υποβολή των αιτήσεων για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο «Ο.Π.Σ. Αιτήσεων, Βεβαιώσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)» (Μητρώο Ι.Ε.Π.), το οποίο έχει αναπτυχθεί με ίδιους πόρους από το Ι.Ε.Π., φιλοξενείται στους διακομιστές του και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π..

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021 εμπλέκονται:

α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση,

β) οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) και

γ) τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.).

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

1. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εισέρχονται, για την υποβολή της αίτησής τους, στο Μητρώο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η πρόσβαση στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. πραγματοποιείται μετά από εγγραφή του χρήστη. Για την εγγραφή απαιτείται η εισαγωγή των εξής στοιχείων:

α. Επώνυμο, β. Όνομα, γ. Φύλο, δ. Αριθμός Μητρώου μόνιμου εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό, συμπληρώνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ε. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στ. Όνομα Χρήστη και ζ. Κωδικός.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε. Στο Μητρώο Ι.Ε.Π. εγγράφονται και εισέρχονται τόσο οι εκπαιδευτικοί για να υποβάλουν αίτηση όσο και οι Π.Ε.Π.Π.Σ. και τα ΕΠ.Ε.Σ., τα οποία αξιολογούν και μοριοδοτούν τις αιτήσεις. Η απόδοση ρόλου μέλους Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ΕΠ.Ε.Σ. πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του Μητρώου Ι.Ε.Π., ήτοι τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., μετά από έλεγχο.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μετά από εγγραφή των εκπαιδευτικών στο Μητρώο Ι.Ε.Π., καθώς και η εγγραφή στο ίδιο Μητρώο των Π.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις τοποθέτησης με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Για τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα υποβληθούν για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, καθώς και για τις αντίστοιχες εγγραφές των Π.Ε.Π.Π.Σ. που θα τις αξιολογήσουν, η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων και των μελών των Π.Ε.Π.Π.Σ., θα πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υποβολή αίτησης από τους εκπαιδευτικούς

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για τοποθέτηση με θητεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί:

Α. συνδέονται στο Μητρώο Ι.Ε.Π. και ενημερώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Πέρα από στοιχεία που εισήγαγαν κατά την εγγραφή και αναφέρονται στο άρθρο 2, ενημερώνουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα: α. Πατρώνυμο, β. Κλάδος, γ. Ιδιότητα, δ. Α.Φ.Μ., ε. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ. Ημερομηνία γέννησης, ζ. Σταθερό Τηλέφωνο, η. Κινητό Τηλέφωνο και θ. Πόλη. Επιπλέον ενημερώνουν προαιρετικά τα ακόλουθα: α. Διεύθυνση Κατοικίας, β. Ταχυδρομικός κώδικας, γ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, δ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και ε. Όνομα skype.

Β. Μεταβαίνουν στην τοποθεσία καταχώρισης των δικαιολογητικών και τα αναρτούν με τη μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων. Τα δικαιολογητικά που αναρτώνται καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020.

Γ. Μεταβαίνουν στην τοποθεσία υποβολής της αίτησης και την υποβάλλουν, αφού δηλώσουν, με σειρά προτίμησης, τις σχολικές μονάδες όπου επιθυμούν να επιλεγούν και να τοποθετηθούν με θητεία. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει επιβεβαίωση υποβολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Εξέταση των αιτήσεων – μοριοδότηση

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ο έλεγχος των τυπικών προσόντων που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης και η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων ή από το ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεμένου σχολείου, στις συνεδριάσεις του οποίου, για αυτό τον σκοπό, συμμετέχει και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφορά η επιλογή, στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί κατά το χρόνο της επιλογής, το ΕΠ.Ε.Σ. του εν λόγω σχολείου. Για τον σκοπό αυτό, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. εισέρχονται στο Μητρώο Ι.Ε.Π. και αξιολογούν τις αιτήσεις της αρμοδιότητάς τους βάσει των αναρτηθέντων δικαιολογητικών. Το Μητρώο Ι.Ε.Π. υποστηρίζει τον αρχικό έλεγχο των τυπικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης και μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Η καταχώριση της μοριοδότησης για κάθε αναρτηθέν δικαιολογητικό γίνεται από τα οικεία ΕΠ.Ε.Σ. στο Μητρώο Ι.Ε.Π.. Η καταχώριση του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα επιμέρους κριτήρια γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο Μητρώο Ι.Ε.Π, μετά τη μοριοδότηση και της συνέντευξης των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.