Εγκύκλιος Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-21| Αναλυτικές οδηγίες

Εγκύκλιο για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2020-2021 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

  • Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη, εδώ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται:

Α) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο με αρ. πρωτ. 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφο μέχρι την Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή να αποστείλουν προς τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

α) τις εισηγήσεις τους για την λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και τμημάτων ανά Κέντρο και

β) τις εισηγήσεις των Σ.Ο.Δ.Α.Ε. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτές υπάρχουν.

Στις εισηγήσεις για λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε.οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν τους Υπεύθυνους Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης καθώς και αντικαταστάτες αυτών σύμφωνα με την παρ. 13 της με αρ. πρωτ. 125614/Δ2 /21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194).

Επίσης, οι Διευθυντές εισηγούνται και για τον ενδεικτικό αριθμό διδασκόντων ανά κλάδο που θα απαιτηθεί για τη λειτουργία των οικείων Σ.Κ.Α.Ε., σύμφωνα με την κατανομή Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που σας έχει αποσταλεί με το με αρ. πρωτ. 156902/Δ2/17-11-2020 έγγραφο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 της ως άνω Υ.Α., σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων μαθητών ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.

Β) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τις εισηγήσεις από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνουν στα ακόλουθα:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήματα προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), προχωρούν στην οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020. Δηλαδή, οριστικοποιούνται ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε., οι Υπεύθυνοι Σ.Κ.Α.Ε. και οι αντικαταστάτες αυτών, ο αριθμός τμημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε. και ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο που θα διδάξουν στα τμήματα. Ενημερώνονται σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις και αποστέλλεται προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.: α) ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν και β) ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_2_Περιφ_Δ_ΣΚΑΕ_Τμήματα_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τα Σ.Κ.Α.Ε. και τα τμήματα μαθημάτων που θα λειτουργήσουν ανά τάξη σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε..

Στην εξαιρετική περίπτωση που υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε. για λειτουργία ολιγομελούς τμήματος (5-9 μαθητές) αποφασίζεται η έγκριση ή μη του εν λόγω τμήματος παράλληλα με την έκδοση απόφασης ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών.

β) Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. για έγκριση λειτουργίας Σ.Κ.Α.Ε. αποτελούμενων από μία σχολική μονάδα ή/και για έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων (3-4 μαθητών), αποστέλλουν ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε./Τμήμα Α΄ (υπόψη Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) τις σχετικές εισηγήσεις μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλείσθε, για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει μία μόνο φορά για το σύνολο των αιτημάτων.

Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δύνανται να επεξεργάζονται την οριστικοποίηση του σχεδιασμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας χωρίς όμως να προβούν σε έκδοση αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών ή σε τυχόν έγκριση ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές).

Ο σχεδιασμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα οριστικοποιηθεί μετά την τελική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού θα ενημερωθούν σχετικώς οι οικείες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα εκδοθούν οι αποφάσεις ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών στις οποίες θα περιλαμβάνονται και τα Σ.Κ.Α.Ε. που αποτελούνται από μία σχολική μονάδα (σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί) και θα αποσταλεί προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. Τμήμα Α΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. ηλεκτρονικό αρχείο (επισυνάπτεται Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2020_21) όπου αποτυπώνονται ανά οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης τα Σ.Κ.Α.Ε. που θα λειτουργήσουν και το πλήθος των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα που θα προσκληθούν για να διδάξουν, καθώς και το ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με το  Υπόδειγμα_2_Περιφ_Δ_ΣΚΑΕ_Τμήματα_2020_21 όπως έχει οριστικοποιηθεί μετά την τελική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επίσης, παράλληλα με την έκδοση των αποφάσεων ορισμού Σ.Κ.Α.Ε.-Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστατών αυτών θα δοθεί και η τελική έγκριση ή μη των ολιγομελών τμημάτων (5-9 μαθητές)σε περίπτωση που υπάρχει σχετικό αίτημα από οικεία Σ.Ο.Δ.Α.Ε..

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

-Υποδείγματα αποφάσεων ορισμού περιέχονται στον οδηγό υλοποίησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021 που θα σας αποσταλεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Παιδείας.

-Τα αιτήματα προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και τα ηλεκτρονικά αρχεία των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.-Τμήμα Α΄ στο [email protected] Επειδή τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου που θα αποσταλεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα_1_Περιφ_Δ_Εκπαιδευτικοί_2019_20 θα επισυνάπτονται της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς, παρακαλείσθε να στείλετε 1 πίνακα με 1 φύλλο όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι Δ.Δ.Ε αρμοδιότητάς σας.

-Οι αποφάσεις ορισμού ΣΚΑΕ-Υπευθύνων αναρτώνται στην Διαύγεια και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.- Τμήμα Α στο [email protected]

-Όσα αναφέρονται στο παρόν αποτελούν προαπαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

-Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194) οι διδάσκοντες/ουσες στα Σ.Κ.Α.Ε., θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

* Διαβάστε τις Εκπαιδευτικές Ειδήσεις, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του edweek.gr

Μοιράσου το άρθρο:

             

* Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.